« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DOPLNĚNÍ DIO na MK II-361 Jevišovice most ev.č.361-008 (detail uzavírky)
3
<br> 0
<br> 3
<br> 0
<br> V
<br> 5
<br> V
<br> 5
<br> V
<br> 5
<br> M
<br> K
<br> M
<br> K
<br> M
K
<br> M
<br> K
<br> M
<br> K
<br> M
<br> K
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 6
<br> 1
<br> I
I
/
3
<br> 6
<br> 1
<br> A15
<br> MIMO
VOZIDLA S
<br> STAVBY
<br> A15
<br> MIMO
VOZIDLA
STAVBYA15A15
2022-25246
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 25246/2022 DOP/Zi
<br> Č.J.: MUZN 134061/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> FAX:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> ivana.zitkova@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 10.08.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
<br> působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích,silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v územním
<br> obvodu Městského úřadu Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu právnické osoby
<br> FIRESTA-Fišer,rekonstrukce,stavby a.s <.>,IČO 25317628,Mlýnská 388/68,602 00 Brno 2,kterou
<br> zastupuje ZNAKOM s.r.o <.>,IČO 26264641,Zengrova 2694/4,615 00 Brno 15 (dále jen „žadatel“) <,>
<br> podaného dne 10.08.2022,v řízení o opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní
<br> úpravy ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu,po projednání podle ust.§ 77 odst.3 zákona o
<br> silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním
<br> provozu policie (Policie ČR,Krajské ředitelství Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo) <,>
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci v k.ú.Jevišovice <,>
<br> která je stanovena jako objízdná trasa pro BUS a IZS v době úplné uzavírky silnice II/361 v km 14,700 –
15,110 staničení silnice,pro realizaci a...

Načteno

edesky.cz/d/5572831

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz