« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DOPLNĚNÍ DIO na MK II-361 Jevišovice most ev.č.361-008 (detail uzavírky)
3
<br> 0
<br> 3
<br> 0
<br> V
<br> 5
<br> V
<br> 5
<br> V
<br> 5
<br> M
<br> K
<br> M
<br> K
<br> M
K
<br> M
<br> K
<br> M
<br> K
<br> M
<br> K
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 6
<br> 1
<br> I
I
/
3
<br> 6
<br> 1
<br> A15
<br> MIMO
VOZIDLA S
<br> STAVBY
<br> A15
<br> MIMO
VOZIDLA
STAVBYA15A15
2022-25246
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 25246/2022 DOP/Zi
<br> Č.J.: MUZN 134061/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> FAX:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> ivana.zitkova@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 10.08.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
<br> působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích,silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v územním
<br> obvodu Městského úřadu Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu právnické osoby
<br> FIRESTA-Fišer,rekonstrukce,stavby a.s <.>,IČO 25317628,Mlýnská 388/68,602 00 Brno 2,kterou
<br> zastupuje ZNAKOM s.r.o <.>,IČO 26264641,Zengrova 2694/4,615 00 Brno 15 (dále jen „žadatel“) <,>
<br> podaného dne 10.08.2022,v řízení o opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní
<br> úpravy ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu,po projednání podle ust.§ 77 odst.3 zákona o
<br> silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním
<br> provozu policie (Policie ČR,Krajské ředitelství Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo) <,>
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci v k.ú.Jevišovice <,>
<br> která je stanovena jako objízdná trasa pro BUS a IZS v době úplné uzavírky silnice II/361 v km 14,700 –
15,110 staničení silnice,pro realizaci a...

Načteno

edesky.cz/d/5572831

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
30. 11. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz