« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DELNICKA-10082022065701
Z
n
o
j
m
o
<br> -
<br>
u
l
<.>
<br>
S
t
a
n
i
s
l
a
v
o
v
a
<,>
<br>
D
ě
l
n
i
c
k
á
<br>
-
<br>
o
p
r
a
v
a
<br>
p
o
v
r
c
h
u
<br>
<br>
<br>
<br>
U
f
o
l
e
j
a
l
e
<br>
<br>
<br>
<br> S
O
U
H
L
A
S
I
M
E
<br> d
l
e
<br>
u
s
t
a
n
o
v
e
n
í
<br>
$
<br>
7
7
<br>
o
d
s
t
<.>
<br>
2
<br>
p
í
s
m
<.>
<br>
b
)
<br>
z
á
k
o
n
a
<br> č
<.>
<br>
3
8
1
/
2
0
0
0
<br>
S
b
<.>
<,>
<br>
©
<br>
p
r
o
v
o
z
u
<br>
n
a
<br>
p
o
z
e
m
n
í
c
h
<br>
k
o
m
u
n
i
k
a
c
í
c
h
<,>
<br>
v
e
<br>
z
n
ě
n
í
<br>
p
o
z
d
ě
j
š
í
c
h
<br>
p
ř
e
d
p
i
s
ů
<br>
č
j
<.>
:
<br>
k
R
P
B
-
1
6
0
6
4
0
/
Č
J
-
2
0
2
2
-
0
6
1
3
0
6
<br>
Z
n
o
j
m
o
<br>
d
n
e
<br>
2
7
<.>
<br>
7
<.>
<br>
2
0
2
2
<br>
z
a
<br>
D
i
<br>
Z
N
<br>
p
o
r
<.>
<br>
M
g
r
<.>
<br>
L
a
d
i
s
l
a
v
<br>
L
o
u
n
<br>
K
É
<br>
R
E
P
U
B
L
I
K
Y
<br>
D
O
P
R
A
V
N
Í
<br>
I
N
S
P
E
K
T
O
C
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
6
7
0
<br>
2
0
<br>
2
3
0
m
o
<br>
3
<br>
A
R
O
V
A
C
<br>
P
K
R
<br>
T
<br>
Z
P
R
A
C
O
V
A
T
E
L
<br>
P
A
V
E
L
<br>
K
A
R
L
<br>
[
E
T
O
<br>
]
<br>
U
r
b
a
n
i
a
J
i
h
<,>
<br>
5
<.>
0
<.>
<br>
I
<br>
P
r
v
á
<br>
B
:
<br>
T
E
l
o
z
m
a
t
é
<br> r
e
t
<br>
1
<.>
<br>
Ž
ď
á
r
s
k
á
<br>
p
l
y
n
a
ř
s
k
á
<br> a
<br>
v
o
d
a
ř
s
k
á
<br>
k
r
o
k
<br>
P
a
m
t
á
j
e
n
a
<br>
|
<br>
[
o
m
<br>
2
5
<.>
7
<.>
2
0
2
2
<br>
R
e
k
o
<br>
M
S
<br>
Z
n
o
j
m
o
<br>
-
<br>
D
ě
l
n
i
c
k
á
<br>
+
1
<br>
|
<br>
T
E
A
<br>
r
e
k
o
n
s
t
r
u
k
c
e
<br>
p
l
y
n
o
v
o
d
u
<br> a
<br>
p
l
y
n
o
v
o
d
n
í
c
h
<br>
p
ř
í
p
o
j
e
k
<br>
|
<br> |
<br>
z
a
r
a
z
<br> č
e
<br>
w
e
<br>
m
a
E
s
<br>
©
:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> S
I
T
U
A
C
E
<br>
P
Ř
E
C
H
O
D
N
É
H
O
<br>
D
O
P
R
A
V
N
Í
H
O
<br>
Z
N
A
Č
E
N
Í
<br>
1
2022-27023
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 27023/2022 DOP/Ště
<br> Č.J.: MUZN 134084/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Vendula Štěpánková
<br> 515 216 439
<br> vendulka.stepankova@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 10.08.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
<br> působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy <,>
<br> místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,ve správním obvodu Městského úřadu
<br> Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě podnětu právnické osoby: 1.Žďárská plynařská a vodařská,a.s <.>,IČO 25531328 <,>
<br> Beranových 698,199 00 Praha,v zastoupení Urbania - jih,s.r.o <.>,IČO 26932172,Přímětická 3659/70 <,>
<br> 669 02 Znojmo 2,(dále jen „žadatel“),podaného dne 29.07.2022,v řízení o opatření obecné povahy
<br> podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu,po projednání
<br> podle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ust.§ 77 odst.2
<br> písm.b) zákona o silničním provozu policie (vyjádření Policie ČR,Krajské ředitelství Jihomoravského kraje <,>
<br> Dopravní inspektorát Znojmo zn.KRPB 160640/ČJ-2022-061306 ze dne 27.07.2022) <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na místních komunikacích ul.Bulharská,Stanislavova,Dělnická a Jungmannova ve Znojmě <,>
<br>
<br> v rozsahu dle situace pře...

Načteno

edesky.cz/d/5572830

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz