« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZHV PARKOVISTE-09082022152301
N
<,>
7
N
á
m
<.>
<br>
S
v
o
b
o
d
y
<br> -
<br>
p
a
r
k
o
v
i
š
t
ě
<br> 2
<br>
*
<br>
X
<br>
<br>
<br> S
á
l
o
j
i
g
<br>
S
T
O
<br>
5
4
1
0
1
<br>
„
<br>
M
<br>
©
<br>
M
O
H
R
a
D
N
A
<br>
A
<br>
©
<br>
|
O
D
<br>
0
0
:
0
0
<br>
B
N
C
<br> 0
9
<.>
0
9
<.>
2
0
2
2
<br>
|
O
D
<br>
0
0
:
9
0
<br>
D
N
E
<br>
0
9
<.>
0
9
<.>
2
0
2
2
<br>
(
0
0
<br>
2
3
:
0
0
<br>
D
N
L
<br>
1
1
<.>
0
9
<.>
2
0
2
2
<br>
D
O
<br>
2
3
0
0
<br>
D
N
E
<br>
1
1
<.>
0
9
<.>
2
0
2
2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
S
<br>
N
á
m
<.>
<br>
S
v
o
b
o
d
y
<br> -
<br>
p
a
r
k
o
v
i
š
t
ě
<br> 1
<br>
M
u
<br>
3
b
y
e
<br>
k
a
2
9
)
<br>
»
<br> 2
6
3
9
<br>
Z
H
V
<br> 2
0
2
2
<br>
„
<br>
M
I
M
O
<br>
k
<br>
P
O
U
Ť
O
V
Ý
C
H
<br>
A
T
R
A
K
C
Í
<br>
0
8
<.>
-
1
1
<.>
0
9
<.>
2
0
2
2
2022-26830
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 26830/2022 DOP/Ště
<br> Č.J.: MUZN 133255/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Vendula Štěpánková
<br> 515 216 439
<br> vendulka.stepankova@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 10.08.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br>
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je
příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnici II.a III <.>
třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v územním obvodu Městského úřadu
Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.361/2000
Sb.“),postupem v souladu s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.500/2004 Sb.“),na základě podnětu doručeného dne 08.08.2022
žadatelem: městem Znojmo,zast.Městským úřadem Znojmo,odborem majetkovým,IČO 00293881 <,>
Obroková 1/12,669 22 Znojmo,(dále jen „žadatel“) <,>
<br>
s t a n o v í
<br> podle ust.§ 77 odst.5 zák.č.361/2000 Sb.<,>
přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci ul.Bulharská a náměstí Svobody ve Znojmě,na
pozemku p.č.5438,2570/1,5426/6,5426/1 a 2597 v k.ú.Znojmo-město,z důvodu zajištění
dostatečného prostoru pro umístění pouťových atrakcí v souvislosti se zvláštním užíváním a konáním
akce „Znojemské historické vinobraní 2022“,v rozsahu dle přiložené situace,která je přílohou a nedílnou
součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu <.>
<br> Žadatel zajistí:
1.Provedení a umístění dopravního značení v souladu s ust.§ 1 a § 2 vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
<br> kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a dle Technických podmínek 66
„Zásady pro označování pr...

Načteno

edesky.cz/d/5572829

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz