« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Cheb) - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Cheb).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Cheb
<br> odbor stavební a životního prostředí
<br> nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br> Č.jz MUCH 77334/2022 Cheb 04.08.2022 Sp.Zn.: KSÚ 6609/2022
<br> Sk.Zn.: 280.4/85
<br> Počet listů/příloh: 2/2
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> smidova©cheb.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle 5 124 odst.6) a ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě podnětu společnosti SEG s.r.<.>,o IČ: 468 83 657,Skladová 1843/4,326 00 Plzeň,na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici lll.třídy c.21410 (dále jen „silnice III/21410) umístěné na p.p.č.596/1 k.ú.Lipová u Chebu,obec Lipová,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,dopravního inspektorátu PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ze dne 03.08.2022 pod Cj KRPK- 80378/ČJ- 2021- 190206,v návaznosti na ustanovení 577 odst.5 zákona o silničním provozu a 59 částí šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici Ill/21410 umístěné na p.p.č.596/1,k.ú.Lipová u Chebu,obec Lipová,v rozsahu: dle návrhu tvořícího grafickou přílohu tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení a umístění dopravního značení: Přenosné dopravní značky budou provedeny jako retroreflexní,upevněny spodním okrajem ve výšce min.0,60 m nad úrovní vozovky na červenobíle pruhovaném podpěrném hliníkovém nebo ocelovém sloupku ukotveném do podkladní desky schválené...

Načteno

edesky.cz/d/5571119

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová (Cheb)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz