« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Volby do zastupitelstva obce Dolní Pohleď a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

IMG_20220809_0001.pdf (564.31 kB)
Volby doZastupitelstva obce Dolní Pohleďa do í/3 Senftu Parlamerrtu ČR,konané ve dnech 23.a ?A" záii 2022 lnforrmce o počtu a sfrb volebních oksků Obecní úřad Dolní Pohleď,Dolní Pohleď 11,285 22 Zruč nad Sázavou lnformace o poě-fu a sftlbch volebních olasků V souladu s ustanovením § 15 odst.1 písrn.g) zákona é.491I2OO1 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o zrrĚně nělderýď zákonů" ve znění pozdějšíďt předpisů,a v souIadu s ustanovením § 14c odst.1 písm.f) zákona É_[é;ťl"tr§§§- o volbách do Parlamentu Českě republiky a o změně a doplnění nělderýďr dalšíďr zákonů" ve znění pudějších předpisů" infurmuii o počfu a sídle volebníďt olasků l volební strany,jeiichž kandidátní listina byla zaregisfrována pK,vo|by do Zastupitelstva obce Dolní Pohleď,Keré se konají ve dnech 23.a24.září 2022,a e polílické sfiaíry" pdilicl€ hnutí" kelioe a nezávtslé l€ndidáty" í{iďž pfihl*ka k regbřmi pro volby do Senfrr Paítarípítht Čn Oyn zalegisúwana ve vobbním obrrodu,jehož sořástí je obec Dolní Pohlď,a kandidují pouze ve volbách do Senátu Parlamentu ČR,které se konají ve dnech 23.a24.záíí2022,Početotrsků: { §ídlo volebního oklsku; Dolní Pohleď čp íí VDolní Pohledi dne8_ 8,2a22 '§íúti:\_:,ť] l l;,:4D Dót_lťl r3liLE§,i 2f;:: *fi eťL!č u §óa.b&roq Ku6nd !*gyo Konaií,-li se volby do zastupitelstev obcí společně v tytéž dny s volbami do Senátu Parlamentu čes*a republiky,plní podb ustanovení § 7o zákona ovotbách do rutrpiúelstev obcí okrskové vobhtí komise zňzpné oodle tohoto zákona úkolv okrskovÝch volebníeh komisí i pto volbv do §enátu,i.l,r.<.>.<.> vrÝ,<.> - <.>,- r <.>,<.> " vá,clav peúásek

Načteno

edesky.cz/d/5570299


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz