« Najít podobné dokumenty

Obec Kunějovice - Volby do Zastupitelstva obce Kunějovice – Jmenování zapisovatele OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby do Zastupitelstva obce Kunějovice – Jmenování zapisovatele OVK
OBECNi URAD KUNEJOVICE Sidlo: Kunbjovice 28,330 35 KunEjovice,CZ 0325 Plzefi-sever; IeO: SZ:0t6,DIe : CZ 00573086 Dle rozd6lovniku NaSe d.j.: OUKU-196/08-08/volby 2022-Lt Sk.zn.: 77.3 Sl5177.4V15 @: + 420 37'l 927 070,722229 806 E-MAILX : kunej ovice@post.cz ID DS fiti;y2gfhyd DATUM: 08.08.2022 Volby do Zastupitelstva otrce Kun6jovice J MENOVANI ZAPISOVATELE OKRSKOVE VOLEBNI KOMISE Pro ridely kon6ni voleb do Zastupitelstva obce Kundjovice,konand ve dnech 23.a24.zdii2022,v souladu s $ 15 odst.1 pism.f) ve spojeni s ustanovenim $ 17 odst.6 zdkona E.49112001 Sb <.>,o volbiich do zastupitelstev obci a o zmEnd nEkterych dal5ich z6koni,ve zndni pozdEj5ich piedpisri,jmenuji zapisovatelkou okrskovd volebni komise paniZdeilku Ludvfkovou,trva[i pobyt,volebni okrsek d.1,sidlem Kundjovice 28.Jiif L6wy starosta Podet listfrr'piiloh nebo pod/t svazk&/pfiloh: 1/0 | Podet qitiskt: z I Cislo qftisku: prvli Rozd Elovnik k dJ: o 0 rlr- r sryUs-o8/vol b1," 2t)22-t,u Jmenov{ni zapisovatele OVK c.Adresft Adresa KunEjovice Volby do i-asnrpitelstr.a

Načteno

edesky.cz/d/5570247


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kunějovice
02. 12. 2022
29. 11. 2022
28. 11. 2022
14. 11. 2022
14. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kunějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz