« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Sdělení veřejnou vyhláškou o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dl-8233193515924755171.pdf
Příloha č.1 - Vzorový formulář pro ohlášení oprávněných osob
<br>
<br> Ohlášení osob oprávněných postupovat podle vyhlášky č.294/2006 Sb.u orgánu
<br> ochrany přírody
<br>
<br>
<br> Název (jméno) uživatele honitby
<br>
<br> ……………………………………………………………………………………………
<br>
<br> Adresa:
<br>
<br> …………………………………………………………………………………………….<.>
<br>
<br> Název honitby: …………………………… Vinařská obec: ……………………………
<br>
<br>
<br> Seznam osob,které jsou oprávněny usmrcovat špačka obecného za podmínek stanovených
<br> zvláštním právním předpisem (viz odst.2 § 4 vyhlášky č.294/2006 Sb.)
<br>
<br>
<br> Jméno a příjmení: Bydliště: Číslo loveckého lístku:
<br>
<br> ……………………….<.>.<.>.………………………… ….<.> ……………………….<.>
<br> ……………………….<.>.<.>.………………………… ….<.> ……………………….<.>
<br> ……………………….<.>.<.>.………………………… ….<.> ……………………….<.>
<br> ……………………….<.>.<.>.………………………… ….<.> ……………………….<.>
<br> ……………………….<.>.<.>.………………………… ….<.> ……………………….<.>
<br> ……………………….<.>.<.>.………………………… ….<.> ……………………….<.>
<br> ……………………….<.>.<.>.………………………… ….<.> ……………………….<.>
<br> ……………………….<.>.<.>.………………………… ….<.> ……………………….<.>
<br> ……………………….<.>.<.>.………………………… ….<.> ……………………….<.>
<br> ……………………….<.>.<.>.………………………… ….<.> ……………………….<.>
<br> ……………………….<.>.<.>.………………………… ….<.> ……………………….<.>
<br> ……………………….<.>.<.>.………………………… ….<.> ……………………….<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Odesláno dne: ………………….<.> ……………………………………… <.>
<br> Za uživatele honitby
<br>
<br>
<br> Příloha č.2 - Vzorový formulář hlášení o provedených zástřelech
<br>
<br> Hlášení o zástřelech provedených na základě odchylného postupu podle vyhlášky
<br> č.294/2006 Sb <.>
<br>
<br>
<br> Jméno,příjmení a adresa oprávněné osoby dle odst.2 § 4 vyhlášky č.294/2006 Sb.:
<br>
<br> ……………………………………………………………………………………………
<br>
<br> Název honitby: …………………………… Vinařská obec: ……………………………
<br>
<br> V roce ……….<.> jsem uplatňoval odchylný postup podle výše uvedené vyhlášky takto
<br>
<br> Počet usmrcených špačků obecných:
<br>
<br> Srpen Září Říjen Celkem
<br>
<br> Celkem ………… ………… ……….<.> ………… <....
dl-4887558856518040183.pdf
Strana 1 (celkem 3)
<br> Městský úřad Kyjov
odbor životního prostředí a územního plánování
<br> Masarykovo nám.30,697 01 Kyjov,pracoviště Masarykovo nám.1
<br> Tel.: 518 697 573,e-mail: m.koleckarova@mukyjov.cz
<br>
<br> č.j.: OŽPÚP74807/22/400 Kyjov 5.srpna 2022
<br> sp.zn.: OŽPÚP15036/2022/400
ukládací znak: 246.6
<br> skart.znak: V/5
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br> S D Ě L E N Í
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br> Městský úřad Kyjov,odbor životního prostředí a územního plánování,jako obecní úřad obce s
<br> rozšířenou působností ve smyslu zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným
<br> obecním úřadem,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.346/2020 Sb <.>,o stanovení
<br> správních obvodů obcí s rozšířenou působností,území obvodů hlavního města Prahy a
<br> příslušnosti některých obcí do jiného okresu,ve znění pozdějších předpisů,jako věcně a místně
<br> příslušný správní orgán podle ust.§ 7 odst.2,§ 61 odst.1 písm.c) a § 66 zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.§ 75 odst.1 písm.c),§ 77 odst.4
<br> zákona ČNR č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „zákon OPK“),ve smyslu části čtvrté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> v y h l a š u j e
<br>
v souladu s ust.§ 4 vyhlášky č.294/2006 Sb <.>,o odchylném postupu pro usmrcování
<br> špačka obecného,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.294/2006 Sb.“),že ve
<br> správním obvodu Městského úřadu Kyjov,jako obce s rozšířenou působností,nastaly mezní
<br> podmínky umožňující uplatňování odchylného postupu pro usmrcování jedinců špačka
<br> obecného (Sturnus vulgaris),a lze tedy uplatnit odchylný postup spočívající v usmrcování
<br> jedinců špačka obecného,z důvodu prevence závažných škod na úrodě révy vinné ve vinicích <,>
<br> za podmínek stanovených touto vyhláškou <.>
<br>
<br> Odchylný postup lze uplatňovat od 15.srpna 2022 do 31.října 2022 <.>
<br>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5570170

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz