« Najít podobné dokumenty

Obec Boršice - Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje ZK v uplynulém období 2018 - 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boršice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C284e22070812140.pdf (442.17 kB)
Odbor územního plánování a stavebního řádu oddělení územního plánování
<br> Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 07.07.2022 Ing.Dagmar Šelígova,Ph.D.KUZL 52191/2022 KUSP 52191/2022 ÚP
<br> VEREJ NA VYH LASKA doručení návrhu ZPRÁVY O UPLATNOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE v uplynulém období 2018—2022
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,Odbor územního plánování a stavebního řádu,jako příslušný orgán dle ust.& 7 odst.1 písm.a) zákona (:.183/2006 Sb,0 územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisu,v souladu s ust.& 42 odst.2 stavebního zákona
<br> doručuje návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2018-2022 (dále jen „návrh Zprávy“).Vzhledem k rozsahu není možné dokument zveřejnit v úplném znění.Do návrhu Zprávyje možné nahlédnout v tištěné podobě:
<br>.na Krajském úřadě Zlínského kraje,odboru územního plánování astavebního řádu,ve12.patře,v kanceláři č.1220
<br> a úplné znění je zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:
<br> htt s:!íwwwkr-zlinsk.cz/z rava-o-u latnovani-zasad—uzemniho-rozvo'e-zlinskehO—kra'e—v-u | nulem- obdobi-2018-2022-cl-5479.html
<br> Tato veřejná vyhláška je doručena 15.dnem po jejím vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje <.>
<br> Do 15 dnů ode dne doručení může k návrhu Zprávy každý uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky.K později upíatněným připomínkám se nepřihlíží.Připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji ve smyslu ust.š 37 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a podpisem osoby,která je uplatňuje <.>
<br> Adresa pro doručování připomínek: Krajský úřad Zlínského kraje,Odbor územního plánování a stavebního řádu,třída Tomáše Bati 21,761 90 Zlín <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX vedoucí oddělení územního plánování
<br> Tato veřejná vyhláška je vyvěšena po dobu 15+15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje a úředních deskách obe...

Načteno

edesky.cz/d/5568414

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boršice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz