« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Veřejná vyhláška -vydání Změny č. 1 Územního plánu Bělá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení č. 8/2022
OBEC BĚLÁ Bělá 44,584 01 Ledeč nad Sázavou IČO 00179612
<br> Usnesení č,<.> 8//0,J,2_/ Zastupitelstva obce Bělá
<br> o vydání Změny č.l Územního plánu Bělá (dálejen „Zl ÚP Bělá“) při zasedání konaném dne 04.08.2022 <.>
<br> Zastupitelstvo obce Bělá,jáko správní orgán příslušný podle 5 6 odst.5 písm c) zákona č.1 83/2 006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,po projednání návrhů Zl ÚP Bělá předloženého Městským úřadem Světlá nad Sázavou,odborem stavebního úřadu a územního plánování (dále též „pořizovatel“) <,>
<br> II <.>
<br> III <.>
<br> IV <.>
<br> 0 v ě ř uj e podle Q 54 odst 2 stavebního zákona že Zl ÚP Bělá nenív rozporu s politikou územního rozvoje
<br> České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Vysočina se stanovisky dotčených orgánu a se stanoviskem krajského úřadu— dle odůvodnění Zl ÚP Bělá
<br> souhlasí
<br> za použití 5 54 odst.3 stavebního zákona s vyhodnocením výsledků projednání Zl ÚP Bělá včetně vyhodnocení připomínek tak jakje uvedeno v odůvodnění Zl ÚP Bělá s tím,že vyhodnocení vlivů na životní prostředí,resp.vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v průběhu poř izování Zl ÚP Bělá požadováno <.>
<br> rozhoduje
<br> podle 5 l72 odst.5 zákona 0 500/2004 Sb <.>,správní řád,o námitkách proti Zl ÚP Bělá tak,jakje uvedeno v odůvodnění Zl ÚP Bělá <.>
<br> vydává za použití & 43 odst.4 a š 54 odst.2 stavebního zákona,& 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb.<,>
<br>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
<br> plánovací činnosti,5 171 - 5 174 správního řádu,opatřeníobecné povahy— Změnu č.] Uzemního plánu Bělá.\
<br> XXXXXX XXXXXXXX \ P vel Lhot'an
<br> místostarostka starosta
<br> XXXXX XXXXX
<br> místostarosta
vydání změny č. 1 Územního plánu
OBEC BĚLÁ
<br> Bělá 44,584 01 Ledeč nad Sázavou IČO 00179612
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bělá oznamuje vydání Změny č.1 Územního plánu Bělá <.>
<br> Pořizovatelem Změny č.l Územního plánu Běla je Městský úřad Světlá nad Sázavou,odbor stavebního úřadu a územního plánování,se sídlem náměstí Tlčků z Lípy 18 582 91 Světlá nad Sázavou Návrh Změny c 1 Územního plánu Bělá byl předložen pořizovatelem zastupitelstvu obce Bělá v souladu s š 54 odst.1 a 2 zákona c.183/2006 Sb,o územnímplánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),v platném znění <.>
<br> Zastupitelstvo obce Bělá,příslušné podle & 6 odst,5 písm.c) stavebního zákona,za použití 5 43 odst.4 a g 55 odst.2 stavebního zákona,% 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,$ 1 71 - $ 174 zákona c.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě usnesení č.zastupitelstva obce Bělá ze dne 04.08.2022 vydalo formou opatření obecné povahy Změnu c.1 Územního plánu Bělá <.>
<br> Vzhledem k rozsahu opatření obecne povahy není možno zveřejnitjej na úřední desce v úplném znění a lze se s ním seznámit v sídle obce Bělá a v sídle pořizovatele Úplné znění opatření obec ne povahy s odůvodněním včetně úplného znění ÚP Bělá po zmeně č.1 je záioveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na inteínetových st1ánkách pořizovatele:
<br> www.svetlans.cz v části Městský úřad / Územní plánování a ÚAP/ Územní plánování (přímý odkaz: https://www.svetlans.cz/zmena—c- l/ds-1499/archiv=0&p1=16139 )
<br> Dle © 173 odst.1 správního řádu toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15.dnem ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce <.>
<br> Dle & 173 odst.2 splávního řádu proti opatření obecné povahy,kteiým se vydává Změna c.1 Územního plánu Bělá,nelze podat opravný prostředek
<br> \
<br> Dagmar Fili á místostarost a
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.zí „
<br> XXXXX XXXXX „ Q.n,místostarosta “h!/“ft *=“ *
<br> \? vel Lho...

Načteno

edesky.cz/d/5566083

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz