« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení spol. územ. a staveb. řízení pro akci: ,,Výstavba chodníků v obci Dřísy - 6.etapa"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MX-2651_20220808_103422.pdf (PDF 1.76 MB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br> Masarykovo náměstí 1/6 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav IMHIHIIMUI
<br> lllll
<br> brnlvp22v00h1d Odbor dopravy V _.<.> „__—_-.-.<.>.“ v,„.“ja:—") Váš dopis čj.: “ a'" » „ Ze dne: Dle rozdělovníku JČ % „ÁÚz/Ž/ Naše čj.: MÚBNLSB-OD-90860/2022—IVIASPE
<br> Naše sp.zn.: OD-21016/2022-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E—mail: petra.maskova©brandysko.cz Datum: 05.08.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Žadatel Obec Dřísy,IČ 00236811,se sídlem Poštovní 12,277 14 Dřísy (dále jenz "žadatel" ) podal dne 13.06.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu Výstavba chodníků vobci Dřísy — 6.etapa.Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem — XXXXX XXXXXXXX,Odbor dopravy,jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanoveníš 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a ust.& 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje dle ust.Š 94m odst.1 stavebního zákona zahájení společného řízení pro stavební záměr
<br> „Výstavba chodníků v obci Dřísy — 6.etapa"
<br> v rozsahu: - SO 100 Komunikace
<br> stavba je umístěna na pozemcích parc.č.1053/1 (ostatní plocha),1046/1 (ostatní plocha),1099 (zahrada),1046/4 (ostatní plocha),549/6 (ostatní plocha),549/16 (ostatní plocha),549/37 (ostatní plocha),563/55 (zahrada),563/80 (orná půda),1703 (orná půda),563/94 (orná půda),563/95 (trvalý travní porost),1123/5 (trvalý travní porost),1711 (orná půda),563/92 (ostatní plocha),563/91 (ostatní plocha),563/90 (trvalý travní porost),563/89 (trvalý travní porost),1716/1 (orná půda),st.185 (zastavěná plocha a nádvoří),st.175 (zastavěná plocha a nádvoří),st.215 (zastavěná plocha a nádvoří),st.252 (zastavěná plocha a nádvoří)...

Načteno

edesky.cz/d/5565378

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz