« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - Rozhodnutí - veřejná vyhláška - Nádrž Stěbořice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - veřejná vyhláška - Nádrž Stěbořice (845 kB)
*KUMSX02N3TK8*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br>
<br> Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
<br> ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
<br> Klasifikace informací: Neveřejné
<br> Výroková část
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) <,>
<br> jako věcně a místně příslušný správní orgán,a to příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné
<br> zdraví,podle § 29 odst.1 a § 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,a podle § 3 písm.f) a § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“),podle § 7 odst.6 zákona
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí vydává tento závěr zjišťovacího řízení a rozhodl <,>
<br> že záměr s názvem
<br> „Nádrž Stěbořice,stavba č.5581“
<br> (dále též jen „záměr“) nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován
<br> podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
<br> Zařazení záměru dle přílohy č.1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: Kategorie II bod
<br> 52 „Vodní cesty a úpravy toků sloužící k jejich splavnění; úpravy toků sloužící k ochraně proti povodním,pokud
<br> významně mění charakter toku nebo ráz krajiny“ a bodu 65 „Vodní nádrže a jiná zařízení určená k akumulaci
<br> vody nebo k dlouhodobé retenci vody,pokud objem akumulované vody dosahuje nebo přesahuje stanovený
<br> limit“ <.>
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Předmětem záměru je stavba suché nádrže na vodním toku Velká mimo zastavěné území obce Stěbořice.Vodní
<br> tok Velká je pravobřežním přítokem Opavy (číslo h...

Načteno

edesky.cz/d/5565317

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz