« Najít podobné dokumenty

Obec Víska u Jevíčka - ÚP Víska u Jevíčka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víska u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚP Víska u Jevíčka
ÚP VÍSKA U JEVÍČKA
<br> 5 / 2018 1
<br>
<br>
<br>
Ú Z E M N Í P L Á N
<br>
<br> VÍSKA U JEVÍČKA
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ÚP VÍSKA U JEVÍČKA
<br> 5 / 2018 2
<br>
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka,příslušné podle ustanovení § 6 odst.5 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v
platném znění,(dále jen „stavební zákon“),za použití ustanovení § 43 odst.4
stavebního zákona,ustanovení § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,v platném znění,ustanovení § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o
územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti,v platném znění <,>
<br>
<br>
v y d á v á
<br>
Územní plán Víska u Jevíčka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Záznam o účinnosti ÚP VÍSKA U JEVÍČKA
<br>
<br> Správní orgán,který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka
Datum vydání: 29.4.2018
Datum nabytí účinnosti: 24.5.2018
Oprávněná úřední osoba: p.XXXXX XXXXXXXX
Funkce: starosta obce
Podpis:
<br>
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br> Pořizovatel: Městský úřad Moravská Třebová
Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
Funkce: samostatný referent
Podpis:
<br>
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br> ÚP VÍSKA U JEVÍČKA
<br> 5 / 2018 3
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI (A1) ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br>
<br>
1.VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> 2.ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT.<.>.<.>.<.> 5
<br> 3.URBANISTICKÁ KONCEPCE,VČETNĚ URBANISTICÉ KOMPOZICE,VYMEZENÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ,ZASTAVITELNÝCH PLOCH,PLOCH PŘESTAVBY A
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....

Načteno

edesky.cz/d/5562084

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Víska u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz