« Najít podobné dokumenty

Obec Stéblová - Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 15. 6. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stéblová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zapis_ze_zasedani_zastupitelstva_15_06_2022
OBEC STÉBLOVÁ
<br> Stéblová 12,533 45 Opatovice nad Labem,IČ: 00580619 www.steblova.cz,steblova©iolcz
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Stéblová,konaného dne 15.června 2022 od 19:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Stéblová bylo zahájeno v19:00 hodin starostou obce lng.Vladimírem Exnerem (dále jako „předsedající") <.>
<br> Přítomných členů zastupitelstva: 6 Omluvených: 0 Neomluvených: 0
<br> Předsedající konstatoval,že zasedáníje usnášeníschopné <.>
<br> Počet ostatních přítomných: 1
<br> Bod I— Určení ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající určil ověřovatele zápisu Ing.Ivanu Marešovou a Ing.Jaroslava Šefla <.>
<br> Bod || - Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací předanou členům zastupitelstva a zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Stéblová schvaluje upravený program zasedání: ]) Určení ověřovatelů zápisu ll) Schválení programu Ill) Informace k projektu revitalizace rybníka IV) Informace k projektu zasíťování pozemků V) Informace k výběrovému řízenína úpravu okolí Obecního úřadu Vl) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volebníobdobí VII) Závěrečný účet za rok 2021 a účetní závěrka za rok 2021
<br> VIII) Projednání smlouvy o poskytnutí dotace Pardubického kraje z Programu obnovy venkova
<br> Stránka 1 z 5
<br> IX) Rozpočtové opatření 2022 č.2
<br> X) Dohoda o provedení práce se zastupitelkou lng.Ivanou Marešovou XI) Různé
<br> XII) Diskuse a závěr
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1-06/2022 bylo schváleno
<br> Bod ||| — Informace k projektu revitalizace rybníka
<br> Předsedající sdělil přítomným informace k projektu revitalizace rybníka,kdy je dokončena projektová dokumentace,včetně uděleného stavebního povolení.Následovat tak bude výběrové řízení na realizaci tohoto záměru <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Stéblová bere na vědomí informace k projektu revi...

Načteno

edesky.cz/d/5562067

Meta

Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stéblová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz