« Najít podobné dokumenty

Obec Stéblová - Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 16. 3. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stéblová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zapis_ze_zasedani_zastupitelstva_16_03_2022
OBEC STÉBLOVÁ
<br> Stéblová 12,533 45 Opatovice nad Labem,IČ: 00580619 www.steblova.cz,steblova©iol.cz
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Stéblová,konaného dne 16.března 2022 od 19:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Stéblová bylo zahájeno v19:00 hodin starostou obce Ing.Vladimírem Exnerem (dále jako „předsedající") <.>
<br> Přítomných členů zastupitelstva: 6 Omluvených: O Neomluvených: O
<br> Předsedající konstatoval,že zasedáníje usnášeníschopné <.>
<br> Počet ostatních přítomných: 4
<br> Bod | — Určení ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající určil ověřovatele zápisu Jana Šejvla a Lukáše Schejbala <.>
<br> Bod Il - Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací předanou členům zastupitelstva a zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Stéblová schvaluje program zasedání: !) Určení ověřovatelů zápisu ll) Schválení programu Ill) Humanitárnipomoc Ukrajině IV) Rozpočtové opatření 2022 č.1 V) Změna dohody se statutárním městem Pardubice o zajištění povinné školní docházky Vl) Prodej nemovitého majetku — pozemek parc.č.7/44 VII) Různé VIII) Diskuse a závěr
<br> Stránka 1 z 4
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1-0312022 bylo schváleno
<br> Bod Ill — Humanitární pomoc Ukrajině
<br> V souvislosti se situací na Ukrajině navrhuje Zastupitelstvo obce Stéblová humanitární pomoc
<br> ve formě poskytnutí finanční částky ve výši 50.000,- Kč přes veřejnou sbírku Českého červeného kříže <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Stéblová schvaluje humanitární pomoc Ukrajině ve výši 50.000,- Kč ve formě finanční pomoci ve veřejné sbírce Českého červeného kříže <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se O
<br> Usnesení č.2-03/2022 bvlo schváleno
<br> Bod lV — Rozpočtové opatření 2022 č.1 Předsedající seznámil přítomné s provedenými rozpočtovými změnami pro rok 2022.Návrh usnesení:
<br> Zastupit...

Načteno

edesky.cz/d/5562066

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stéblová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz