« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - HZS - sucho a požáry

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

HZS - sucho a požáry (8.3 MB)
Příčiny požárů
Požární bezpečnost v době zvýšeného nebezpečí
<br> Sucho
a požáry v přírodním
prostředí
<br> Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
<br> Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalo-
vat porosty.Při spalování hořlavých látek na volném pro-
stranství jsou povinny,se zřetelem na rozsah této činnosti <,>
stanovit opatření proti vzniku a  šíření požáru.Spalování
hořlavých látek na  volném prostranství včetně navrho-
vaných opatření jsou povinny předem oznámit územně
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,který
může stanovit další podmínky pro tuto činnost,popřípa-
dě může takovou činnost zakázat <.>
<br> Zákon pamatuje i na fyzické osoby,kde máme uvedeno <,>
že fyzická osoba je povinna:
<br> » počínat si XXX,aby nedocházelo ke  vzniku požáru,ze-
jména při používání tepelných,elektrických,plynových
a jiných spotřebičů a komínů,při skladování a používání
hořlavých nebo požárně nebezpečných látek,manipu-
laci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem
zapálení <,>
<br> » plnit příkazy a  dodržovat zákazy týkající se požární
ochrany na označených místech <,>
<br> » fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů <.>
<br> Další podrobnosti najdeme v  nařízení kraje,které
vstupuje (jeho některé části) v účinnost v období
mimořádných klimatických podmínek (sucho) <.>
Bývá hejtmanem kraje vyhlášeno období mi-
mořádných klimatických podmínek,kdy je
zakázáno rozdělávání všech ohňů v  pří-
rodním prostředí <.>
<br> Příčiny požárů
<br> Příčiny požárů trávy:
<br> » Vypalování
<br> » Kouření
<br> » Zakládání ohňů
<br>
<br> Vypalování porostů (rostliny pevně spojené se zemí ko-
řenovým systémem) je zakázáno,provádíte-li spalování
travního nebo dřevního odpadu (posekaná tráva,keře) <,>
pak je důležité připravit si hasební prostředky,místo za-
bezpečit.Fyzickým osobám doporučujeme pálení ohlá-
sit na HZS kraje pomocí webové aplikace,právnické oso-
by a podnikatelé toto mají jako povinnost <.>
<br> Pozor,oheň se při suchu a  větru může r...

Načteno

edesky.cz/d/5561990

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kozojedy (Jičín)
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
12. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz