« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - HZS - sucho a požáry

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

HZS - sucho a požáry (8.3 MB)
Příčiny požárů
Požární bezpečnost v době zvýšeného nebezpečí
<br> Sucho
a požáry v přírodním
prostředí
<br> Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
<br> Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalo-
vat porosty.Při spalování hořlavých látek na volném pro-
stranství jsou povinny,se zřetelem na rozsah této činnosti <,>
stanovit opatření proti vzniku a  šíření požáru.Spalování
hořlavých látek na  volném prostranství včetně navrho-
vaných opatření jsou povinny předem oznámit územně
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,který
může stanovit další podmínky pro tuto činnost,popřípa-
dě může takovou činnost zakázat <.>
<br> Zákon pamatuje i na fyzické osoby,kde máme uvedeno <,>
že fyzická osoba je povinna:
<br> » počínat si XXX,aby nedocházelo ke  vzniku požáru,ze-
jména při používání tepelných,elektrických,plynových
a jiných spotřebičů a komínů,při skladování a používání
hořlavých nebo požárně nebezpečných látek,manipu-
laci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem
zapálení <,>
<br> » plnit příkazy a  dodržovat zákazy týkající se požární
ochrany na označených místech <,>
<br> » fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů <.>
<br> Další podrobnosti najdeme v  nařízení kraje,které
vstupuje (jeho některé části) v účinnost v období
mimořádných klimatických podmínek (sucho) <.>
Bývá hejtmanem kraje vyhlášeno období mi-
mořádných klimatických podmínek,kdy je
zakázáno rozdělávání všech ohňů v  pří-
rodním prostředí <.>
<br> Příčiny požárů
<br> Příčiny požárů trávy:
<br> » Vypalování
<br> » Kouření
<br> » Zakládání ohňů
<br>
<br> Vypalování porostů (rostliny pevně spojené se zemí ko-
řenovým systémem) je zakázáno,provádíte-li spalování
travního nebo dřevního odpadu (posekaná tráva,keře) <,>
pak je důležité připravit si hasební prostředky,místo za-
bezpečit.Fyzickým osobám doporučujeme pálení ohlá-
sit na HZS kraje pomocí webové aplikace,právnické oso-
by a podnikatelé toto mají jako povinnost <.>
<br> Pozor,oheň se při suchu a  větru může r...

Načteno

edesky.cz/d/5561990

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz