« Najít podobné dokumenty

Obec Rybníček - Změna č. 1 územního plánu Rybníček - pokračování příloh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybníček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úřední_up5_dopravni_infrastruktura.pdf
IIIIIIÍI
<br> oooooooooooooooooooooooooooooooot
<br>,:>o;o> „o
<br> ?,FBM
<br> \ E\
<br> G M _ ( ( >:D; _ <,>
<br> PCS
<br> EEĚUN
<br> CEL
<br> / „žab
<br> mk
<br> „Ibm
<br> „.<.> -M 90 /
úřední_up4_hlavní výkres.pdf
„WWW-“““
<br> „„pr „„„ngy „Mm „ *u„»p„» »»)
<br> „Lumhh
<br> mmm <,>
<br> uuuummmu
<br> : %.:ššx
<br> \
<br> ESL/jd %
<br> n—m
<br> vwnwnm
<br> W
<br> Twrrvrnvwr-r m \
<br> JML.\ „uuwuh_m.„.<.>
<br> Tn ULi—'ILngLLL \
<br> „mmmmu
<br> „_rfrnrn
<br> ""—W „ rv
<br> rm"
<br> / NBŽ;
<br> wwumnmhmhmhm
<br> WÁul-LAJ-UJAMULLLLLLLLLIMLLLJL
<br> “TTVPT'W V“ \
<br> u_mwmwnwhm
<br> ĚĚLPĚE „
<br> \
<br> „i j ĚFÉT „
<br> LELE i j \PEFĚEFET „
<br> \ LELET
<br> „ „ ĚEEEEĚĚFĚr
<br> 3005 m „m.oNErzÉ Nmemeš SEN:— -<<_<__mNmZ_m _uC<O_UZ__<_ C_u_ N_<_mZOC O.<.> _ C_u mm WCQ
<br> illlllll.„we <.>
<br> _u_|OOI< w<_u_|mz— mw w<U_.mZ_.< 20922401 UOšmOI
úřední_up3_zákla_členění území.pdf
'oooooooooooooooooooooooooooooooo <.>
<br> „\ \m,e \ w „„,<,> „.W m m,\\ W,50%,\ii !! m.<.>,<.> \.v.\ k „ \ „._ \ \.<.>.\ / \.<.> \ \.„.\ \,<.> _ \.\ \.\\ „.\.\./.l „.„ „\ „\,e „m „o m \ n iw m.> DM „ a \.\\.\ „.\ „ \ m „,m.“ w „„ —\N.\ /,„ _\< /» \ // —\ Í./ „„ \ / \,$ \„,\\ x,<,> „„ \ <.>,\,„ /,/„ „ „„ /,<,>,<,> z.„ „ „ z.\,/ „ „,_ „ „z „ „,__,„ \ „.\ „,<,> „,<,> „\ „ z <.>,„,„,_ / \ „ „ \\,„\ „ „< „,\\,„.\ z.\,„,„ z.„ \,<,>,<,> \,„ / \ „,\,\\,_ ?.\ „ \,/ \ „ \ „ z,<,> „ / <.>,/ \
úřední_up2_text_část_výrok.pdf
ÚP Rybníček,Změna č.1 – A.Textová část – výrok,Studio Region,Brno Srpen 2022
<br>
1
<br> TEXTOVÁ ČÁST – VÝROK
ZMĚNY Č.1 ÚP RYBNÍČEK
<br> V souvislosti se Změnou č.1 ÚP Rybníček byla Textová část – výrok Územního plánu obce (ÚP)
Rybníčekzměněna.Níže uvedený text obsahuje pouze měněné části výroku.Srovnávací text,obsahující jak
neměné,tak měněné (rušené/vypuštěné a doplněné) části je uveden v části B2.Odůvodnění <.>
<br> ad 1): Název kapitoly 2.zní:
<br> 2.Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a
rozvoje jeho hodnot
<br> ad 2): Bod 11 kapitoly 2.zní:
<br>
11.Počet nadzemních podlaží : Touto dokumentací je stanoven počet nadzemních podlaží
(podlažnost),vztažený k jednotlivým plochám (kapitola 6).Počet nadzemních podlaží je
stanoven jako maximální,v odůvodněných případech může stavební úřad požadovat
realizaci objektů i s menším počtem nadzemních podlaží.Podkroví je přístupný vnitřní
prostor nad posledním nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu a dalšími
stavebními konstrukcemi,určený k účelovému využití.Šikmina podhledu (šikmého stropu)
musí vybíhat nejvýše 1,2 m nad úrovní hotové podlahy podkroví <.>
<br> ad 3): Body 13 a 14 kapitoly 2.zní:
<br>
13.Akusticky chráněné prostory,definované platným právním předpisem na úseku ochrany
veřejného zdraví,lze do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího <,>
že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů,stanovených pro
chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb.Nejpozději v rámci
územního řízení musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními
předpisy na úseku ochrany před hlukem,případně vibracemi <.>
14.V případě návrhu plochy s rozdílným způsobem využití s možností umístit zdroje hluku
bude stanoveno podmíněně přípustné využití plochy,a to s odkazem na § 77 odst.3 a odst <.>
4 zákona č.258/2000 Sb.s tím,že:
<br> - celková hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu
kumulativních vlivů překračovat imisní hygienick...
ÚP_změna_5_srovnávací text.pdf
ÚP Rybníček,Změna č.1 – B2.Odůvodnění – srovnávací text,Studio Region,Brno Srpen 2022
<br>
1
<br> Obsah:
1.Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
2.Základní Kkoncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
3.Urbanistická koncepce,včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným způsobem využití <,>
zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> 3.1 Bydlení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
3.2 Sport a rekreace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
3.3 Občanská vybavenost.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
3.4 Veřejná prostranství.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....

Načteno

edesky.cz/d/5561949

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Územní plánování   Stavební informace   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybníček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz