« Najít podobné dokumenty

Obec Rybníček - MěÚ Vyškov - veřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu změny č. 1 územního plánu Rybníček

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybníček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚP_změna_4_zábor půdního fondu.pdf
36000
<br> ooooooooooooooooooooooooooooooooo
<br> 3 01 00 I.Ir -------------- E Ni <.>
<br> _
<br> Zd'7„f“en'ce
<br> ÚZEMÍ S INVESTICEMI DO PÚDY ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ PÚDNÍ ÚRODNOSTI
<br> 32057
ÚP_změna3_koor_výkres_výřez.pdf
ETAPA: VEREJNE PROJEDNANI
<br> ING.ARCH.XXXXXXXX XXXX,Ph.D.SRPEN XXXX
<br> VEDOUCI PROJEKTANT:
<br> v
<br> IC: 724 O1 681,VO
<br> HA % VA m V.c.<.> 9 Z 00 O O 8 Mu Mn O
<br> ZPRACOVATEL:
<br> <,>
<br> S |_ n m O „a 3 © 0.N M.S M „a O S w A S V M M
<br> v
<br> -VYREZ
<br> PORIZOVATEL:
<br> W 1: Qu '- Qu VA \A nn Mu uv mu 00 VA O A
<br> I v
<br> KOORDINAČNI VYKRES
<br> <,>
<br> <,>
<br> leqlďďjjaďj „ „ „ „ „
<br> \ \ \J\2\\ „ „ „ \ \\„\\\ ] \|„\_\„ „ „ „ „ \„\„\„\„\J\1„a\„„\„„\„]„ „„ „„ „„\„\|„_ „ „TLA „ „ „ „ „
<br>,/i "2 „ V \ \
<br> „„„„„„„„ „„ „„ FLFFFEPFPFFFiTFHÉ
<br> / / <.>
<br> //////////////M\\fL\\\_ 4 <
<br> \\\\\\ \ \ / „
<br> \ \ \ „
<br> \\ \ „ „ „ „„ „„ „„ „ „ /
<br> „ „„.„7 m \ „,<.> „7 „„ \
<br> „ „ \„
<br> „ \ \ \
<br> AQ \_\ \Jx-LJ
<br> Ě;
<br> ča.<.>
<br> „ \
ÚP_změna2_koordinační výkres.pdf
IOMŽOD IOřZZň—OM > __Zm|_n_>m Lm _.|.lamy-.Š.<.>
<br> _msm mw n.: ? o :ozmsn _Š 2209? wzmwmzš -
<br> „__._._N3>> _>_m_m_Owon_N _>_ř2|___n_NOm_ w >IOO|_n_
<br> ooooooooooooooooooooooooooooooos
<br> >oxm>> MŠE: OžmÉ „_zzÉzoo mo >z<mmo 4355522 EHD w>o_>_2N - 0555 mm mogmox
<br> IIIIIIÍI
<br> 1.1.1.1.] ] ] ] ]
<br>.L.L.L.L.L.L.L.L.L III.<.>.<.> <.>
<br> |ILI||lI|llI|ILI ] ] 1.1.1.1.] ] ] ]
<br> [ [ f_F_F_r_[ [ [ [
<br> PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
<br> raw “LM
<br> v—m
<br> WWW
<br> “Dinli-LB hamr-dum
<br> (MF%GMF"
<br> L „ „Lahti—LTL
<br> „HwaP—UJŽÍ'J
<br> “UMA“
<br>,„ ]]11JJJJJJJJR TJÍÁ1MMFÁiÁÍŠKiMÝIÉjiliůňňůijťllj
<br>,\.L.<.>.<.>.<.>.k.<.>.<.>.„l.<.>.<.>.[[[\[.L.L ([[ \
<br> [ELF—rl.\ \
UP_změna_1-oduvodneni.pdf
ÚP Rybníček,Změna č.1 – B1.Odůvodnění,Studio Region,Brno Srpen 2022
<br>
1
<br> Obsah:
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2
1.Postup při pořízení změny č.1 Územního plánu Rybníček.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
2.Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
<br> 2.1 Politika územního rozvoje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
2.2 Zásady územního rozvoje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> 3.Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování,zejména s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.8
4.Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona (SZ) a jeho prováděcích předpisů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9
5.Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů,popřípadě s výsledkem řešení rozporů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 10
6.Zpráva o vyhodnoc...
VV_zahájení řízení_8_2022.pdf
Městský úřad Vyškov MasaryžššÉFáŠÍššíí
<br> Odbor územního plánování a rozvoje www.vyskov-mesto.cz VÁŠ DOPIS ZN: | | ZEDNE
<br> NAŠE ZN: _ úřední deska
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: MV6251012022/OUPR
<br> VYŘIZUJE: lng.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> TEL: XXXXXXXXX
<br> E-MAlL: c.kotlanova©meuvyskov.cz
<br> DATUM: 482022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNÍČEK,POŘlZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM V SOULADU s 955a a 555b
<br> Pořizovatel návrhu Změny č.1 Územního plánu Rybníček,odbor územního plánování a rozvoje Městského úřadu Vyškov,oznamuje podle 5 52 a v souladu s š 22 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění <,>
<br> zahájení řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Rybníček <.>
<br> Návrh Změny č.1 Územního plánu Rybníček bude v souladu s š 20 stavebního zákona k veřejnému nahlédnutí od pátku 5.srpna 2022 do středy 14.září 2022
<br> na Obecním úřadu Rybníček a u pořizovatele,tj.odboru územního plánování a rozvoje Městského úřadu Vyškov.Dálkový přístup k návrhu změny je zajištěn na elektronické úřední desce Městského úřadu Vyškov (www.gskov- mesto.cz) a také na elektronické úřední desce obce Rybníček www.obec-[ybnicekcz jako příloha tohoto oznámení <.>
<br> Ke konzultaci doporučujeme využit úřední dny a hodiny.Městský úřad Vyškov pondělí,středa 7.30 — 11.30 a 12.30 - 17.00 Obecní úřad Rybníček pondělí,středa 9.00 - 12.00 a 16.00 — 18.00
<br> Veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Rybníček se uskuteční ve'středu 7.září 2022 v 14.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v obci Rybníček
<br> Pořizovatel ve spolupráci s projektantem návrhu Změny č.1 územního plánu Rybníček,kterým je Ing.arch.XXXXXXXX XXXX,Ph.D <.>,zajistí odborný výklad <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své písemné pňpominky.Dotčené osoby (dle 5 52 odstavce 2 zákona č.183/2006 Sb.v platném znění) mohou vznést námitky.V námitce musi uvést identitikačni údaje,odůvodnění,vymezit územi...

Načteno

edesky.cz/d/5561948

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybníček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz