« Najít podobné dokumenty

Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou - Zápis č. 37 ze dne 28.7.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 37 ze dne 28.7.2022
Zápis č.37
ze zasedání Zastupitelstva Obce Vícenice u Náměště nad Oslavou konané
dne 28.7.2022
Přítomni: XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,Ing.XXX XXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXX
<br> Hosté: XXXXX XXXXXX
<br> Návrh programu jednání:
<br> X.Zahájení,doplnění programu a schválení programu
1.Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
1.Darovací smlouva od firmy Colas
1.Žádost o směnu části pozemku parc.č.537/1,535/1,2242/3 a 1775
1.Kontrola pokladny a kontrola příspěvkové organizace k 30.6.2022
1.Rozpočtové opatření č.8 a 9
1.Ostatní
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Vícenice u Náměště nad Oslavou (dále jen ZO) bylo zahájeno v 18:00 hod.starostou obce Vícenice u Náměště nad Oslavou (dále jako „předsedající“)
<br> Ad 1
Předsedající přednesl program jednání rozšířený v bodě 7 o písm.a-g <.>
Hlasování: pro 7, proti 0,zdržel se 0,Usnesení č.01/37/2022 bylo přijato
<br> Ad 2
Předsedající navrhuje jako zapisovatelku zápisu Ing.Evu Malou,ověřovatele zápisu Tomáše Raitmajera a Jiřího Vrby
Hlasování: pro 7, proti 0,zdržel se 0,Usnesení č.02/37/2022 bylo přijato
<br> Ad 3
ZO schválilo darovací smlouvu od firmy Colas CZ,a.s.na částku 50 000,-- Kč za účelem opravy hasičské zbrojnice a dovybavení zásahové jednotky <.>
Hlasování: pro 7, proti 0,zdržel se 0,Usnesení č.03/37/2022 bylo přijato
<br> Ad 4
ZO projednalo žádost firmy Colas o směnu části pozemku parc.č.537/1,535/1,2242/3 a 1775.Záměr bude vyvěšen na úřední desce <.>
<br> Ad 5
Kontrolní a finanční výbor provedl kontrolu pokladny a kontrolu příspěvkové organizace k 30.6.2022.Výbor neshledal žádnou závadu <.>
<br> Ad 6
ZO schválilo rozpočtové opatření č.8.a 9 <.>
Na vědomí
<br> Ad 7
<br> a) ZO schválilo „Smlouvu o podmínkách napojení o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní“
<br> Hlasování: pro 7, proti 0,zdržel se 0,Usnesení č.04/37/2022 bylo přijato
<br> b) ZO schválilo realizaci inženýrských sítí „Za Humny“ – Etapa II B.od firmy XXXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/5561927

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou
25. 07. 2022
02. 07. 2022
02. 07. 2022
02. 07. 2022
02. 07. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz