« Najít podobné dokumenty

Obec Hamry nad Sázavou - Veřejná vyhláška – úprava provozu v Hamrech – čp.410 – hasičská zbrojnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hamry nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška – úprava provozu v Hamrech – čp.410 – hasičská zbrojnice
Strana 1 (celkem 4)
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne: 03.08.2022
<br> VHS Bohemia a.s <.>
Naše č.j.: OD/1041/22/LK IČ: 47910305
Vyřizuje: Ing.Koubek Haškova 153/17
Tel.: 566 688 301 638 00 Brno-Lesná
E-mail: lubos.koubek@zdarns.cz
<br> Datum: 03.08.2022
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy (dále jen „Městský úřad“) příslušný podle §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 03.08.2022 od
společnosti VHS Bohemia a.s <.>,IČ: 47910305,Haškova 153/17,638 00 Brno zastoupené
společností Značky Vysočina s.r.o <.>,IČ: 01526588,Bezděkov 12,589 01 Pavlov (dále také
jen „žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství policie
kraje Vysočina,Územního odboru Žďár nad Sázavou pod č.j.KRPJ-92246-2/ČJ-2022-
161406-DING ze dne 03.08.2022 po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst <.>
1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákon o
silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád) stanovuje:
<br> společnosti VHS Bohemia a.s <.>,IČ: 47910305,Haškova 153/17,638 00 Brno
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy a na místních komunikacích v územní
působnosti Městského úřadu Žďár nad Sázavou jako obecního úřadu obce s rozšířenou
působností
<br> v rozsahu grafické přílohy,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a je
k nahlédnutí u Městského úřadu Žďár nad Sázavou - odboru dopravy
<br> na silnici III/01843 a na místních komunikacích v obci Hamry nad Sázavou <,>
v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice III/01843 v km 1,000 – 1,370 v úseku od č.p <.>
410 po Hasičárnu
z důvodu stavebních prací při realizaci kanalizace
Platnost stanovení: 15.08.2022 – 31.10.2022
<br> Instalaci dopravního značení provede:...

Načteno

edesky.cz/d/5561544

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hamry nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz