« Najít podobné dokumenty

Obec Želešice - Výzva - výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Želešice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č.5_vodovod P.Bezruče za potokem.rar (RAR 6.97 MB)
příloha č.4_vodovod P.Bezruče 07_2022_VV.xls (XLS 511.5 kB)
Pokyny pro vyplnění Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa Stavba #RTSROZP# Soupis stavebních prací,dodávek a služeb Stavba: 06_2022_2 Rekonstrukce inženýrských sítí Želešice Zadavatel IČO: DIČ: Projektant: IČO: DIČ: Zhotovitel: IČO: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny Celkem HSV HSV 0.00 PSV PSV 0.00 MON MON 0.00 VN Vedlejší náklady 0.00 ON Ostatní náklady 0.00 Celkem 0.00 Rekapitulace daní 0 Základ pro sníženou DPH 15 % 0.00 CZK 0 Snížená DPH 15 % 0.00 CZK 0 Základ pro základní DPH 21 % 0.00 CZK 0 Základní DPH 21 % 0.00 CZK 0 Zaokrouhlení 0.00 CZK Cena celkem bez DPH 0.00 CZK 0 XXXX celkem s DPH X.XX CZK v dne Za zhotovitele Za objednatele Rekapitulace dílčích částí #CASTI>> Číslo Název Základ pro sníženou DPH Základ pro základní DPH DPH celkem Cena celkem % 1.00 Stavba 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2.00 Inženýrský objekt 0.00 2.00 SO303 Oprava vodovodu 0.00 0.00 0.00 0.00 0 3.00 SO303.0 VRN 0.00 0.00 0.00 0.00 0 3.00 SO303.3 Vodovod ul.P.Bezruče 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Celkem za stavbu 0.00 0.00 0.00 0.00 0 #POPS Popis stavby: 06_2022_2 - Rekonstrukce inženýrských sítí Želešice #POPO Popis objektu: SO303 - Oprava vodovodu #POPR Popis rozpočtu: SO303.0 - VRN #POPR Popis rozpočtu: SO303.3 - Vodovod ul.P.Bezruče Rekapitulace dílů Číslo Název Typ dílu Celkem % 1 Zemní práce HSV 0.00 0 4 Vodorovné konstrukce HSV 0.00 0 5 Komunikace HSV 0.00 0 8 Trubní vedení HSV 0.00 0 9 Ostatní konstrukce,bourání HSV 0.00 0 909 Vedlejší rozpočtové náklady VN 0.00 0 99 Staveništní přesun hmot HSV 0.00 0 D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 0.00 0 ON Ostatní náklady ON 0.00 0 XXXX celkem X.XX X &L&XZpracováno programem &"Arial CE,tučné"BUILDpower S,© RTS,a.s.&R&9Stránka &P z &N Název Ulice PSČ IČO DIČ Místo &L&9Zpracováno programem &"Arial CE,tučné"BUILDpower S,© RTS,a.s.&R&9Stránka &P z &N VzorPolozky Položkový rozpočet S: O: R: &L&9Zpra...
příloha č.3 - obecná pravidla.doc (DOC 47.5 kB)
Příloha č.3
<br> k VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
<br> Obecná pravidla k režimu výběrového řízení
<br> 1) Obecná ustanovení
<br> Zadavatel zpracoval tuto VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dále zadávací dokumentace) dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávaní zakázek s cílem zajistit transparentní,nediskriminační a hospodárné zadání zakázky.Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost,že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a XXXXXX konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.Uchazeč se tak musí zejména při zpracování své nabídky řídit nejen požadavky obsaženými zadávací dokumentaci,ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.Informace a údaje obsažené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.Těmito požadavky je uchazeč povinen se při zpracování své nabídky řídit.Zadavatel dále stanoví,že z důvodu právní jistoty a rovného zacházení při zadávacím procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou <.>
2) Poskytování zadávací dokumentace
<br> Uchazeči mohou písemně nebo mailem požádat o zaslání či vydání zadávací dokumentace po celou dobu lhůty pro podávání nabídek a to na kontaktní adrese zadavatele uvedené v části 1 zadávací dokumentace <.>
3) Poskytování dodatečných informací
<br> V případě,že uchazeč nemá jistotu ve stanovení základních technických nebo obsahových podmínek,je povinen si vyjasnit veškerá sporná místa,a to formou písemné žádosti o dodatečné informace.Uchazeč je tak oprávněn obdobně jako v ustanovení §49 odst.1 zákona požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám.Písemné dotazy zašle uchazeč zadavateli.Dodatečné informace,včetně přesného znění požadavku,zašle zadavatel současně všem uchazečům,kteří požádal...
příloha č.2 - Krycí list nabídky.doc (DOC 36.5 kB)
Krycí list nabídky
<br> Název zakázky
ŽELEŠICE – UL.PETRA BEZRUČE – VODOVOD PRO 6 RD
<br>
1.Identifikační údaje zadavatele
<br> Název zadavatele
Obec Želešice
<br> Sídlo
Želešice,ul.24.dubna č.16,664 43 Želešice
<br> IČ/DIČ
00282952/CZ00282952
<br> Právní forma
veřejnoprávní korporace
<br> Bankovní spojení
Sberbank Brno č.ú.4060007210/6800
<br> Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele
starosta Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br>
X.Identifikační údaje uchazeče
<br> Název uchazeče
<br>
Sídlo
<br>
IČ/DIČ
<br>
Právní forma
<br>
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče
<br>
Bankovní spojení
<br>
Osoby zmocněné k zastupování
<br>
Kontaktní adresa
<br>
<br> 2.Nabídková cena
<br> Cena za celou zakázku Kč bez DPH
Kč
<br> Výše DPH
Kč
<br> Cena za celou zakázku Kč včetně DPH
Kč
<br>
Datum
<br>
Místo
<br>
Jméno,příjmení,funkce
<br> oprávněné osoby
<br>
Podpis
<br>
<br> Postup tohoto řízení není přímo stanoven zákonem č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <.>
příloha č.1 - čestné prohlášení.doc (DOC 46 kB)
Příloha č.1
<br> k VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ŽELEŠICE – UL.PETRA BEZRUČE – VODOVOD PRO 6 RD
Čestné prohlášení uchazeče
<br> Já,níže podepsaný,statutární orgán společnosti ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ……….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ………………….<.> ……….<,>
<br> se sídlem ………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.IČ:………………….DIČ ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> tímto čestně prohlašuji,že firma ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ……….<.> …………….<.> ……… <,>
<br> jako zájemce o zakázku: ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<,>
<br> jejímž zadavatelem je ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,IČ:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,DIČ:.<.> ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <,>
<br> zastoupený: ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,tel.….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,e- mail: ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<,>
<br> splňuje základní kvalifikační předpoklady tím,že:
<br> 1) Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,legalizace výnosů z trestné činnosti,podílnictví,přijetí úplatku,podplacení,nepřímého úplatkářství,podvodu,úvěrového podvodu,včetně případů,kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu,nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; (jde-li o právnickou osobu,musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba,tak její statutární orgán nebo každý čle...
Smlouva o dílo - final.cz.doc (DOC 155 kB)
Smlouva o dílo
<br> uzavřená na základě ustanovení §2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,Občanský zákoník,v platném znění
<br> uzavřená níže uvedeného dne,měsíce a roku
<br> mezi
<br> Smluvní strany
Obec Želešice
<br> sídlem 24.dubna 16,664 43 Želešice
<br> IČ:00282952
DIČ: CZ00282952
<br> jednající starostkou obce Ing.Magdou Kvardovou
dále jen objednatel
firma
<br> ………………………… <.>
se sídlem
……………………………………………… <.>
<br> IČ:/DIČ:
………………………….Bank.spoj <.>
………………………………………… <.>
zapsaná v
……………………………………………… <.>
<br> jednající
……………………………………………… <.>
<br> dále jen zhotovitel
Obsah smlouvy
čl.I <.>
Základní ustanovení
1.Smluvní strany prohlašují,že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy.Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně <.>
<br> 2.Zhotovitel prohlašuje,že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy <.>
<br> 3.Zhotovitel se zavazuje,že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min.5 mil.Kč,kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí <.>
<br> 4.Zhotovitel prohlašuje,že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě,že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal,tuto informaci neprodleně sdělí objednateli <.>
<br> 5.Účelem uzavření této smlouvy je oprava nevyhovujícího technického stavu stávajícího vodovodního řadu tak,aby odpovídal současným a budoucím potřebám správce a provozovatele sítě a koncovým uživatelům <.>
<br> 6.Zhotovitel stavby,která je předmětem této smlouvy,XXX XXXXX s ním propojená,nesmí u této stavby provádět technický dozor <.>
<br> 7.Smluvní strany prohlašují,že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny <.>
<br> 8.Smluvní strany souhlasí,že tato smlouva,vč.příloh,dodatků a související technické dokumentace bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách objednatele <.>
čl.II <...
Výzva ZD vodovod 6RD.pdf (PDF 1.01 MB)
Želešice – Ul.Petra Bezruče VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
– Vodovod pro 6 RD
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
<br> Obec Želešice
ul.24.dubna č.16,664 43 Želešice
IČ: 00282952,DIČ: CZ00282952
<br>
<br>
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
<br> MALÉHO ROZSAHU
<br>
dle ustanovení §27 a násl.zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných
zakázek,v platném znění
<br>
Název zakázky ŽELEŠICE – UL.PETRA BEZRUČE – VODOVOD PRO 6 RD
Projekt „ŽELEŠICE – UL.PETRA BEZRUČE – VODOVOD PRO 6 RD“
Identifikační kód projektu
<br>
<br>
1.Identifikační údaje zadavatele
<br> Název zadavatele Obec Želešice
<br> Sídlo Želešice,ul.24.dubna č.16,664 43 Želešice
<br> IČ/DIČ 00282952/CZ00282952
<br> Bankovní spojení ČSOB a.s.304 558 126/0300
<br> Právní forma veřejnoprávní korporace
<br> Osoba oprávněná jednat
<br>
Zadávací dokumentace
je přístupná na:
<br> starosta Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br>
profilu zadavatele
<br>
<br> X.Kontaktní osoba zadavatele
<br> Kontaktní osoba Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Kontaktní telefon XXX XXX XXX
<br> Kontaktní email starosta@zelesice.eu
<br>
<br> 3.Druh zakázky (dodávka zboží,služby nebo stavební práce)
<br> Stavební práce
<br>
<br> 4.Popis (specifikace) předmětu zakázky
<br> Předmětem stavby je prodloužení stávajícího vodovodu na ul.P.Bezruče <.>
Vodovod ul.Petra Bezruče pro 6 RD bude napojen na stávající vodovod pro veřejnou potřebu z PE 100 RC
DN 110 mm a to po výřezem s odbočkou TLT typ T 100/80 a podzemním šoupětem DN 80mm,poté
podejde pod komunikací a potokem Bobrava potrubím PE 100 RC SDR 11 DN 90 v chráničce PE DN 160
provedené řízeným protlakem do startovací jámy na p.č.725/3,Na parc.č.781 se etážově vytáhne na
standartní hl.1,5m (etáž z LKD,na potrubí bude osazen podzemní dvou činný hydrant DN 80 pro odkalení
potrubí vodovodu),dále pokračuje otevřeným výkopem s hloubkou krytí 1,5m až ke stávajícímu sl...

Načteno

edesky.cz/d/5561543

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Územní plánování   Veřejná zakázka   Rozpočet   Stavební informace   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Želešice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz