« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Nařízení Újezdního úřadu Březina č. 12/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Újezdního úřadu Březina č. 12/2022 [0,65 MB]
Ú je zd n í ú ř a d B ř e z i n a
V í t a N e j e d l é h o 6 9 2,6 8 2 0 1 V y š k o v,I D – 7 q 2 b 3 k a
<br>
<br>
<br>
<br> NAŘÍZENÍ
<br> Újezdního úřadu Březina č.12/2022
<br> ze dne 4.srpna 2022 <,>
<br>
<br> kterým se dočasně zpřístupňuje část území vojenského újezdu Březina
<br> a
<br> dočasně omezuje výkon práva rybolovu
<br> Újezdní úřad Březina jako věcně příslušný správní úřad dle § 31 odst.1 a § 33,odst.1 písm.d)
a e) zákona č.222/1999 Sb <.>,o zajišťování obrany České republiky,ve znění pozdějších
předpisů a místně příslušný podle § 6 odst.2 zákona č.15/2015 Sb <.>,o zrušení vojenského
újezdu Brdy,o stanovení hranic vojenských újezdů,o změně hranic krajů a o změně
souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů),vydává toto nařízení:
<br> ČÁST PRVNÍ
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> 1.Toto nařízení upravuje režim vstupu ve vymezené době a na vymezených částech území
vojenského újezdu Březina (dále jen VÚj) a dočasně omezuje výkon práva rybolovu na VC
Myslejovice.Ustanovení nařízení jsou závazná pro všechny osoby pohybující se a
vykonávající činnost na území VÚj <.>
<br> 2.Stanovená opatření reflektují potřeby zabezpečit bezproblémový průběh akce pro veřejnost
„Konec prázdnin na Březině“ <.>
<br> 3.V souladu s § 38 odst.1 zákona č.222/1999 Sb <.>,o zajišťování obrany České
republiky,ve znění pozdějších předpisů jsou osoby,které se pohybují nebo vykonávají
činnost na území VÚj,povinny se před vstupem seznámit s aktuálními režimovými
a bezpečnostními opatřeními a dodržovat je <.>
<br> ČÁST DRUHÁ
<br> Čl.2
<br> Vymezení doby a dočasně zpřístupněných částí
<br> 1.Dne 30.08.2022 od 07:00 h do 15:00 h je vstup a vjezd možný bez povolení újezdního
úřadu XXXXXXX do těchto lokalit:
<br> a) neveřejná účelová komunikace tzv.Páteřní v úseku od hranic VÚj u obce Vyškov
po křižovatku s příjezdovou komunikací k UVZ Ženijně-metodické cvičiště (obr.1);
<br> b) ostatní plocha – prostor UVZ Helipad (obr.1);
<br> c) VC Myslejovice (obr.2)
<br>
<br>
<br>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5561461

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz