« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Suchá - 60/2022 Informace o oznámení záměru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Suchá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor ke stažení zde.
musm? ÚŘAD |illililllilllllliilillililiIlillilllllillllillllillllllili
<br> MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 117,702 18 Ostrava
<br> Váš dopis zn.: Ze dne: Čj.: MSK 105575/2022 Sp.zn.: ZPZ/19060/2022/Kra 208.1 510 Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,Ph.D.Telefon: XXX XXX XXX Fax: 595 622 126 E-mail: posta©msk.cz Datum: 2022-08-03
<br> Informace o oznámení záměru „Zařízení k využívání odpadů — jedlých olejů a tuků“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“),jako věcně a místně příslušný'správní úřad dle ust.& 29 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a jako příslušný správní úřad dle ust.& 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů,obdržel dne 27.7.2022 oznámení zpracované podle přílohy č.3 zákona k záměru
<br> „Zařízení k využívání odpadů — jedlých olejů a tuků“ oznamovatel: TRAFIN OIL,a.s <.>,Kopeční 1009/12,710 00 Ostrava,který podléhá zjišťovacímu řízení podle 5 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
<br> Do oznámení lze nahlížet,po předchozí domluvě,na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v kanceláři č.B 510 <.>
<br> Po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje mohou veřejnost,dotčená veřejnost,dotčené orgány a dotčený územní samosprávný celek (v souladu s g 6 odst.6 zákona) k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření,a to přímo na výše uvedenou adresu krajského úřadu <.>
<br> Tato informace je zveřejněna na internetu na adrese www.msk.cz,odkaz: Životní prostředí — Posuzování vlivů —EIA,SEA — Projednávané záměry,a to pod názvem: Zařízení kvyužívání odpadů — jedlých olejů a tuků.Veškeré informace o záměr...

Načteno

edesky.cz/d/5561423


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Suchá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz