« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Libuš - MČ Praha 4 - Rozhodnutí - změna užívání: Areál betonárny STEELFIELD 

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Libuš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

processed 2199 22.pdf (pdf, 1011.76 KB)
<,> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS.ZN.: P4/O71690/21/OST/KUBE ' V Pra—ze dne 1.8.2022 * * č.1.: P4/321021/22/OST/KUBE ! „z,- „,Oprávněná úřední osoba: Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXXX X tel.:XXX XXXXXX,e-mail: posta@prahaX.cz Č1.<.> r - 4 ! \ ? ROZHODNUTI ”777/ y); I.0 ZMĚNĚ v UŽÍVÁNÍ STAYBY II.UZEMNI ROZHODNUTI I.Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů přezkoumal podle ust.§ 129 odst.6 ve spojeni s ust.§ 126 a § 127 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů změnu v užívání stavby,kterou dne 10.2.2021 oznámil CEMEX Czech Republic,s.r.o <.>,IČO 27892638,se sídlem Laurinova č.p.2800/4,Praha 5-Stodůlky,155 00 Praha 515,kterou zastupuje JS Plan s.r.o <.>,IČO 28873581,se sídlem U Košíku č.p.1423/7,Praha 10-Hostivař,102 00 Praha 102,kterou zastupuje Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,bytem Petržilkova č.p.2263/20,Praha S-Stodůlky,158 00 Praha 58 (dále jen "Vlastnik stavby"),a na základě tohoto přezkoumání,podle ust.§ 129 odst.6 V souvislosti s ust.§ 127 odst.4 stavebního zákona a § 18m odst.2 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,p o v o lu j e změnu v užívání stavby: Areál betonárny STEELFIELD na pozemcích parc.č.804/13 a 804/8 k.ú.Kunratice při ulici Dobronická,Praha - Kunratice s lhůtou dočasnosti do 31.12.2001,která již uplynula spočívající v prodloužení lhůty dočasnosti do 31.12.2025 stavebních objektů: SO 02 základy pro betonárku SO 03 štěrkopískové hospodářství SO 04 likvidace zbytků betonové směsi SO 05 sociální objekt s kotelnou SO 06 žumpa sociálního objektu SO lO přípojka vody SO 12 roz...
2199 22priloha.pdf (pdf, 146.34 KB)
'.ŠrsyPW" “vně LLG; __wwllm _.' I\ <.>
<br> 40120._- -
<br> TM 804/13 TĚ:
<br> 804/88
<br> „fáma “;
<br> STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY: ' LEGENDA: '—
<br> DEMOLIcE STAVAJICIHO OBJEKTU ' HRANICE POZEMKÚ KN BETONÁRNY - NEOBSAZENO
<br> © zAKLAOY PRO BÉI'ONARNU '"“""“.BETONÁRNA STEELFIELD M80 -
<br> : 8 ČÁST POZ.PARC.č.304113 © smnxoplsxove HOSPODÁŘSTVÍ.<.>.<.>.<.>.„.<.>.„_ KUNRATICE
<br> © LIKVIDACE ZBYTKÚ BETONOVÝCH smEsl (: PLOŠNA ZELEN
<br> © SOCIALNI OBJEKT s KOTELNOU _ VZROSTLÁ ZELEN
<br> © ŽUMPA SOCIALNIIIO OBJEKTU
<br> © PŘÍPOJKA ELEKTRO A TRAFO © ZATRAVĚIOVACÍ PANELY
<br> © PMPO-'“ PLYNU Í PANELOVA PLOCHA PŘIPOJKA VODY
<br> © PARKOVAcI STANl -
<br> © mmm TELEFONU OSOBNÍ AUTOMOBILY
<br> © ROZVOD SILNOPROUDU A OSVĚTLENÍ PARKOVACÍ STÁNÍ - | © ROZVOD PLYNU NÁKLADNÍ AUTOMOBILY
<br> © Rozvoz) vom STÁVAJÍCÍ TECHNICKÁ © JIMKY OESTOWOH VOD 'NFRASTRUKTURA A PŘÍPOJKY:
<br> VNITROZAVODNI KOMUNIKAcE A _ *"“ _ PŘIPOJKA'PLYNOVODU - STL
<br> ZFEWĚNÉ PLOCHY — "* —— AREALOVY ROZVOD - NTL
<br> ÚPRAVA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKAOEA __ <.>,__ VODOVOD
<br> "E“"ÉNÉ me"",_ __ _ ROZVOD DEŠTOVÉ VODY KE © OZELENENI,SADOVÉ UPRAW KE ZPETNEMU WUZITI © OPLOCENI — » -— SLABOPROUD STÁVAJÍCÍ PROVOZNÍ sou BORY: “— ** _ ROZVOD ELEWOS'LNOPROUDU ©,„,on — —- -: llENKOVNÍ OSVĚTLENI
<br> L.PRIEOJKAVN
<br> ZASOBNIK KAMENIvA s __ 42“ - AurOMoaILOVOU NASYPKOU ?? ÉEÉÝRQSILNOPROUDU
<br> '
<br> © CEMENTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ :* na k
<br> LIKVIDAcE ZBYTKÚ BETONOVÉ SMĚSI a l _,_ (RECYKLING) 0 _.L.“,' -.; | ©TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE \fc; “'J/ <.>,' [ KOMPLETNIAUTOMATIcKE — - "J.- —' "
<br> ŘIZENÍ PROVOZU BETONÁRNA STEELFIELD M60
<br> OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY PRAHA KUNRATICE OBJEKT SO 07 A OSAZENÉ N A PÚVODNÍ MÍSTO Po PROVOZ“ SOUBORY PS 07,PS 08,PS 09
<br> - PŘI ULICI DOBRONICKA OPRAVE A REPASOVÁNÍ: k.ú.KUNRATICE,POZ.F.C.804/13
<br> OBJEKTY: společnosti CEMEX CZECH REPUBLlC.s.r.o.: musm __ " © VELIN BETONARNY DOKUMENTACE FRO VYDANI ÚZEMNIHO SOUHLASU “ sTAVEBNIK '
<br> PROVOZNÍ SOUBORY: cemex Czech Republic.s.r.o.<.> ...

Načteno

edesky.cz/d/5561420

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Libuš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz