« Najít podobné dokumenty

Město Košťany - Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ – rekonstrukce povrchu komunikace v ul. Nerudova Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Košťany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ – rekonstrukce povrchu komunikace v ul. Nerudova Stáhnout
Situace_-_HERKUL_Nerudova_Skolni_Hornicka_Smetanova_Kostany.pdf
<br>
<br>
<br>
106_VV-Pr-Opatreni_obecne_povahy-_HERKUL_Nerudova_Hornicka_Smetanova_Kostany.pdf
<br>
MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor dopravy
<br>
nám.Svobody 2/2,415 95 Teplice
<br>
Naše č.j.: Vyřizuje/telefon: v Teplicích dne:
MgMT/086222/2022
OD/Hum/DZ-PŘ
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXX /XXX XXX XXX
humlova@teplice.cz
<br>
04.08.2022
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br>
„Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“
Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný správní úřad podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1
písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
v platném znění (dále jen „zákona“),na základě podaného podnětu: HERKUL a.s <.>,Průmyslová 228,435
21 Obrnice,IČ: 250 04 638 (v zastoupení na základě plné moci p.XXXXXXX XXXXXX,nar.: XX.XX.XXXX,9 <.>
května 2044,436 01 Litvínov),ze dne 27.07.2022 a po projednání s dotčeným orgánem,tj.Dopravním
inspektorátem Územního odboru Teplice Policie ČR,Krajské ředitelství Ústeckého kraje,jež návrh
umístění předmětného přechodného dopravního značení odsouhlasil pod č.j.KRPU-140168-2/ČJ-2022-
040906 dne 26.07.2022 a v souladu s § 77 odst.5 zákona a § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,v platném znění (dále jen správní řád) vydává opatření obecné povahy:
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci:
na místních komunikacích v ulicích Školní,Hornická,Nerudova a Smetanova,k.ú.Košťany;
<br>
spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení a zařízení:
v přesné specifikaci a umístění dle vloženého dopravně inženýrského opatření;
<br>
z důvodu rekonstrukce chodníku a povrchu komunikace;
<br>
Podmínky provedení přechodného dopravního značení:
1.Dopravní značení bude provedeno podle tohoto stanovení a odsouhlaseného návrhu dopravního
<br>
značení.K označení bude použito reflexních dopravních značek <.>
2.Žadatel vhodnými opatřeními zabezpečí,aby v r...

Načteno

edesky.cz/d/5561369

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Košťany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz