« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Bratislavská 58

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZNAKOM_Bratislavska_58.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0375591/2022/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0375591/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> vyjádření pod č.j.: KRPB-140924-2/ČJ-2022-0602DI,ze dne 08.07.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Bratislavská a Soudní ve městě Brně podle
<br> výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace kabelového rozvodu nízkého napětí před objektem Bratislavská 58 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 15.08.2022 – 09.09.2022.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace <.>
<br> ...
ul._Bratislavska_58_-_realizace_kabeloveho_rozvodu_NN.pdf
3
<br> m
<br> S7 Z
4e
<br> 2
<br> m
<br> Z4
d
<br> Z4
d
<br> B2
8
<br> E1
3 E8
a
<br> D
AT
<br> U
M
<br> D
AT
<br> U
M
<br> B2
8
<br> E1
3 E8
c
<br> D
AT
<br> U
M
<br> D
AT
<br> U
M
<br> IP
11
c(
<br> 13
c)
<br> a
E
<br> 13
(
<br> 2x
)
<br> IP
11
c(
<br> 13
c)
<br> a
E
<br> 13
(
<br> 2x
)
<br> 2
<br> m
<br> B2
8
<br> E1
3 E8
a
<br> D
AT
<br> U
M
<br> D
AT
<br> U
M
<br> B2
8
<br> E1
3 E8
c
<br> D
AT
<br> U
M
<br> D
AT
<br> U
M
<br> A6
b
<br> E7
a
<br> A1
5
<br> 3
<br> m
<br> IP
11
c(
<br> 13
c)
<br> a
E
<br> 13
(
<br> 2x
)
<br> IP
11
c(
<br> 13
c)
<br> a
E
<br> 13
(
<br> 2x
)
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br>
2022-08-05T09:00:17+0200
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX XXXXaXeccXXXXXXcXdffcXXedbXdXcXXXXcefXXX

Načteno

edesky.cz/d/5560868

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz