« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - DOT RPO 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Rostěnice - Zvonovice.pdf
SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Smlouva č.JMK076396/22/OSV
<br> Smluvní strany:
<br> 1.Jihomoravský kraj
zastoupený: Bc.XXXX XXXXXXXXXX,členka Rady Jihomoravského kraje,na
<br> základě pověření č.j.JMK 19412/2021 ze dne 08.02.2021
sídlo: Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337,je plátce DPH
kontaktní osoba/y: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX
tel.:
fax:
e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>
dotační výdajový účet č.ú.: 35-1416620267/0100 (slouží i pro vratky dotace)
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> 2.Obec Rostěnice - Zvonovice
zastoupený: XXXXX XXXXXX,starosta
sídlo: Rostěnice-Zvonovice XXX,XXXXX Rostěnice-Zvonovice
IČO: 61729639
DIČ: -
tel.:
e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>
č.ú.: 8947870267/0100
je/není plátce DPH: neplátce
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> uzavírají tuto
<br> SMLOUVU
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Článek I <.>
Účel dotace
<br>
1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
<br> poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na realizaci projektu Vybavení hřiště v
obci Rostěnice - Zvonovice (dále jen „projekt“),který je podrobně specifikován v žádosti
vč.příloh evidované pod č.j.31097/2022 (dále jen „žádost“) <.>
<br>
2.Pro účely této smlouvy se pod pojmem investice rozumí výdaje na pořízení dlouhodobého
<br> hmotného a nehmotného majetku (mimo drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek)
u příjemců,kteří vedou účetnictví v rozsahu podle § 9 zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví <,>
ve znění pozdějších předpisů („podvojné účetnictví“).Pro ostatní příjemce platí,že pod
pojmem investice se rozumí výdaje na pořízení majetku s dobou použitelnosti delší než
jeden rok nebo na technické zhodnocení,s oceněním jedné věci (souboru) se samostatným
technicko-ekonomickým určením v hodnotě vyšší než 40 000 Kč v případě hmotného
majetku a v hodnotě vyšší než 60 000 Kč v případě nehmotného majetku <.>...

Načteno

edesky.cz/d/5560542

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz