« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - DOT RKPP 1 Podluží v písni a tanci tvrdonice 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

obec Tvrdonice.pdf
SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Smlouva č.JMK076952/22/OK
<br> Smluvní strany:
<br> 1.Jihomoravský kraj
zastoupený: Mgr.Janem Grolichem,hejtmanem Jihomoravského kraje
sídlo: Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
kontaktní osoba: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
tel.: XXX XXX XXX
e-mail: nodzakova.ivona@kr-jihomoravsky.cz
bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>
účet: 35-1416620267/0100 (slouží i pro vratky dotace)
je plátce DPH
(dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> 2.Obec Tvrdonice
zastoupená: Ing.Zdeňkem Tesaříkem,starostou
sídlo: nám.Míru 96/31,691 53 Tvrdonice
IČO: 002 83 631
DIČ: CZ00283631
je/není plátce DPH:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
bankovní spojení:
č.ú.:
(dále jen „příjemce“)
<br> uzavírají tuto
<br> SMLOUVU
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Článek I <.>
Účel dotace
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na
<br> realizaci projektu Podluží v písni a tanci tvrdonice 2022 (dále jen „projekt“),který je
podrobně specifikován v žádosti vč.příloh evidované pod č.j.JMK 31278/2022 (dále jen
„žádost“) <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
2.Pro účely této smlouvy se pod pojmem investice rozumí výdaje na pořízení dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku (mimo drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek)
u příjemců,kteří vedou účetnictví v rozsahu podle § 9 zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „podvojné účetnictví“).Pro ostatní příjemce platí,že
pod pojmem investice se rozumí výdaje na pořízení majetku s dobou použitelnosti delší než
jeden rok nebo na technické zhodnocení,s oceněním jedné věci (souboru) se samostatným
technicko-ekonomickým určením v hodnotě vyšší než 40 000 Kč v případě hmotného
majetku,a v hodnotě vyšší než 60 000 Kč případě nehmotného majetku <.>
<br>
3.Dotace je poskytována na základě Dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a
...

Načteno

edesky.cz/d/5560539

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz