« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Výzva k podání připomínek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání připomínek
odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz
<br>
<br> Liberecký kraj
<br> U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> www.kraj-lbc.cz
<br> IČO 70891508
<br> DIČ CZ70891508
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Povodí Ohře,státní podnik
<br> Bezručova 4219
<br> 430 03 CHOMUTOV
<br>
<br>
<br>
Váš dopis značky/ze dne
<br>
<br> Naše značka
<br> KULK 58387/2022
<br> Sp.zn.OŽPZ 198/2022 OVLH
<br> Vyřizuje/linka
<br> Ing.Stárková/611
<br> hana.starkova@kraj-lbc.cz
<br> Liberec
<br> 3.srpna 2022
<br>
<br>
<br> Změna stanovení záplavového území a změna vymezení aktivní zóny významného
<br> vodního toku Svitávka v úseku od ř.km 13,011 – 22,858
<br> - výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy
Krajský úřad Libereckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský
<br> úřad“) jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst.2 písm.d) a § 107 odst.1 písm <.>
<br> o) zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
<br> ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> správní řád) obdržel dne 16.února 2022 od podniku Povodí Ohře,státní podnik,se sídlem
<br> Bezručova 4219,430 03 Chomutov,IČ 70889988 návrh na změnu stanovení záplavového
<br> území významného vodního toku Svitávka (IDVT 10100119) v úseku ř.km 13,011 – 22,858 a
<br> změnu vymezení aktivní zóny záplavového území v k.ú.Velenice u Zákup,Lindava,Svitava
<br> a Kunratice u Cvikova v Libereckém kraji <.>
<br> Původní stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního
<br> toku Svitávka v ř.km 0,000 – 36,500 bylo Krajským úřadem Libereckého kraje,odborem
<br> rozvoje venkova,zemědělství a životního prostředí č.j.KULK 747/2005 OVLH dne
<br> 9.března 2005 <.>
<br> Návrh byl doložen náležitostmi stanovenými v § 7 vyhlášky č.79/20...

Načteno

edesky.cz/d/5559951

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz