« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Česká Lípa
Odbor dopravy
<br> náměstí T.G.Masaryka č.p.1,470 36 Česká Lípa
<br>
Adresa úřadu:
náměstí T.G.Masaryka č.p.1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p 1/4
<br> Plně určený sp.znak písemnosti: 280.3.2 - Skartační znak/lhůta: S/5
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br>
Městský úřad Česká Lípa,Obor dopravy,se sídlem nám.T.G.Masaryka 1/1,470 36 Česká Lípa <,>
(dále jen „Městský úřad Česká Lípa,Odbor dopravy“),jako příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu obchodní firmy ELPRO – DELICIA,a.s <.>,IČ: 616 72 637,se sídlem Strakonická 174 <,>
261 01 Příbram V – Zdaboř,dne 03.08.2022 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní
komunikaci – silnici III.třídy č.26836 na ppč.319/1 v místě u ppč.451 a 793 vše v k.ú.Velenice u Zákup
v obci Velenice za účelem zvláštního užívání na dotčené komunikaci z důvodu provedení stavebních
prací a zřízení manipulačního prostoru v rámci stavby „CL – Velenice,p.č.451-kNN,SS 100“ č.stavby:
„IP-12-4012014“ a za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě na základě závazného
stanoviska Policie ČR,Krajského ředitelství policie Libereckého kraje,Dopravní inspektorát,se sídlem
Pod Holým vrchem 1734/14,470 80 Česká Lípa,(dále jen „Policie ČR KŘPLK DI XXXXX Lípa“)
čj.: KRPL-XXXXX/ČJ-XXXX-XXXXXX-XX ze dne XX.07.2022 za použití ustanovení § 171 a 173 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ustanovení
§ 77 odst.1 písmeno c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci ve výše uvedené věci...

Načteno

edesky.cz/d/5559948

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz