« Najít podobné dokumenty

Obec Stéblová - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stéblová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
1
<br>
<br> Magistrát města Pardubic
Odbor dopravy - Oddělení silniční dopravy,silničního hospodářství a
<br> speciálního stavebního úřadu
nám.Republiky 12,530 21 Pardubice
<br>
*S00BX01X4GN5*
<br> S00BX01X4GN5
<br>
<br>
Číslo jednací: MmP 91232/2022
Spisová značka: SZ_MMP 68362/2022
Počet listů: 1
Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXX
Telefon: +XXX XXX XXX XXX
E-mail: marcela.svadlenkova@mmp.cz
<br> Datum: 03.08.2022
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst.1) písmeno c),zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“,podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen
„správní řád“,ve smyslu § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br>
oznamuje zahájení řízení o
<br>
návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Návrh opatření obecné povahy spočívá ve stanovení dopravního značení,jedná se o označení změny místní
úpravy provozu na silnici č.III/0376 – železniční přejezd P 5356 v km 0,440 u obce Stéblová <.>
<br> Žadatel: Skanska a.s <.>,se sídlem Křižíkova 682/34 a,5186 00 Praha 8,IČ: 26271303 v zastoupení DOPA CZ
s.r.o <.>,se sídlem náměstní T.G.Masaryka 52,533 03 Dašice,IČ:27519341
<br> V souvislosti s tímto,je navrženo užití dopravních značek:
<br> • Výměna dz č.A30 na A29 (ŽP se závorami)
<br> Při splnění následujících podmínek:
• Stálé svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení sousedních
<br> nemovitostí (čl.12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace <.>
<br> • Dopravní značení bude umístěno v souladu s platnými TP 65 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou
<br> se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy si vyhrazuj...

Načteno

edesky.cz/d/5557299

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stéblová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz