« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1760/52 v k.ú. Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody čp.41,387 01 Volyně,IČ: 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 03.08.2022
<br> záměr
prodeje pozemku parc.č.1760/52 o výměře 959 m2,zapsaného u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Nad Skalkou v obci a kat.území Volyně.Pozemek je určený platnou územně
plánovací dokumentací pro zřízení zubařské ordinace s možností bydlení lékaře/lékařky <.>
<br> Minimální kupní cena pozemku dle znaleckého posudku <.>
<br> Podmínky plošného uspořádání dle Územního plánu města Volyně OV 64 „Plocha občanského
vybavení – v jihozápadní části města Volyně,navazuje na plochu B 26 <.>
Podmínky prodeje pozemku:
- doložení Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (stomatologie)
- běžná kopie výpisu z Obchodního rejstříku,pokud je v něm zájemce o koupi zapsán,nebo doklad
o oprávnění k činnosti
- kopie dokladu o vzdělání zubního lékaře
Závazné smluvní podmínky prodeje:
- nejpozději do 24 měsíců od uzavření kupní smlouvy zajistit vydání příslušného pravomocného
rozhodnutí stavebního úřadu pro stavbu na nemovité věci nebo souhlasu stavebního úřadu dle zák <.>
č.183/2006 Sb <.>,stavebního zákona,v aktuálně platném znění,případně zajistit splnění jiných
podmínek dle aktuálně platných právních předpisů pro zahájení této stavby <,>
<br> - nejpozději do 60 měsíců od uzavření kupní smlouvy zajistit,aby mohlo být započato s užíváním
stavby umístěné na nemovité věci v souladu s požadavky zákona č.183/2006 Sb.stavebního
zákona,v aktuálně platném znění,případně v souladu s požadavky dle jiných aktuálně platných
právních předpisů <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky...
mapka.pdf
1766/5?
<br> TMB/Í
<br> WEGA?
<br> H___ ll? _ -__'—_ 13
<br> „6054
<br> 175017
<br> ff <.>
<br> 7 760/45
<br> T 760/914
<br> ffi/! /Š mama
<br> ?
<br> ] mala? 1760/53 | :Ě__ 16 Ana- ' \ \._J// \\ >\'ggx/ * 1/ 1160/5: " __m v“,/ s \ z! “\ \\ // „__ _,<.> K“ s // X3,_\ HA— _ 1760/56 _,f/ \ \ $% 2/- \ \ \\ „N'—P,- *.19 “\,; -,! f \.-_':_ w/,\ __ a: " \;.:./ 1759.55./ *?.(' "- \ V / “1193 \\ 1755/50,“nn.-; \\ “df“ Á? ".<.> _f“ „439 \."!- IE » \.„ lb;-.5 z/ “55 ";;/"\\ “\ =,V.\
<br> 1750/43
<br> WEB/HZ
<br> fr!
<br> \mu
<br> 1760/41

Načteno

edesky.cz/d/5557268

Meta

Prodej   Územní plánování   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz