« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - KrÚ JMK - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I/42 Brno - Velký městský okruh a silnici I/23

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu MMB.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0365463/2022/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0318402/2022/3 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-111054-7/ČJ-2022-0602DI-PRO,ze
<br> dne 29.06.2022,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky <,>
<br> Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství <,>
<br> Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích a silnicích dle
<br> přiložené projektové dokumentace č.přílohy: 1,2,3,které jsou nedílnou součástí tohoto opatření
<br> obecné povahy,zpracovaných společností GEFAB CS,spol.s r.o <.>,se sídlem Švédská 324/5,Tuřany <,>
<br> 620 02 Brno,IČ 41602901 <.>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu je z důvodu demontáže bednění lávky a opravy vodovodu <.>
<br> Podmínky pro provedení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemn...
Výkresy.pdf
5/2021
<br> -
<br> 1RDS
<br> LEGENDA
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 265/2020
<br> F cs
<br>
<br> 5/2021
<br> -
<br> 2RDS
<br> LEGENDA
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 265/2020
<br> F cs
<br>
<br> 1
<br> 11/2021
<br> 12x A4
<br> -
<br> 3RDS
<br> LEGENDA
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> NAD 6,5t
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 9
<br> SITUACE DIO - 2
<br> SITUACE ...
Stanovení přechodné úpravy provozu KrÚ JMK.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br> IČ DIČ Telefon DS E-mail Internet
708 88 337 CZ70888337 541 651 328 x2pbqzq posta@jmk.cz www.jmk.cz
<br>
<br> Č.j.: JMK 100581/2022 Sp.zn.: S-JMK 89116/2022/OD Brno 04.07.2022
<br> KUJMP0299T8B
Toto opatření nabývá účinnosti
dne 09.07.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I.třídy
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy (dále také „Krajský úřad Jihomoravského kraje“) <,>
podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (dále také „zákon o silničním provozu") příslušný orgán státní správy
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích I.třídy,s výjimkou věcí <,>
ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy <,>
<br> v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle ustanovení § 171 a následujících části šesté
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále také „správní řád“) a dle zvláštní právní úpravy obsažené
v § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,zahájeném na základě písemného podnětu „Společnosti
Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA“,v zastoupení právnickou osobou EUROVIA CS,a.s.<,>
OZ oblast Morava,závod Morava jih,Vídeňská 104,619 00 Brno,IČO: 45274924,v zastoupení na
základě plné moci ze dne 04.01.2021 právnickou osobou GEFAB CS,spol.s r.o <.>,se sídlem Švédská
324/5,Tuřany,620 02 Brno,IČ 41602901 (dále také „navrhovatel“) <,>
<br> po projednání s dotčenými orgány ve smyslu § 172 odst.1 správního řádu a ustanovení § 77 odst.3
zákona o silničním provozu,po písemném stanovisku Policie České republiky,Městské ředitelství
policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,Kounicova 24 <,>
611 32 Brno,IČ 75151499,(dále také „Policie ČR“) č.j.KRPB-111054-4/ČJ-2022-0602DI ze dne
02.06.2022,a č.j.KRPB-111054-7/ČJ-2022-0602DI ze dne 29.06.202...

Načteno

edesky.cz/d/5556428

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz