« Najít podobné dokumenty

Městys Velký Újezd - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Velký Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodní úpravy provozu na pozemních komunikacích
OOP PřDZ "HODY VELKÝ ÚJEZD 2022"
<br>
<br>
MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNÍ
<br> oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
<br> Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br>
<br>
Spisový znak – 280.4,skartační znak/skart.lhůta – S/5
<br>
Č.j.SMOL/213846/2022/OS/PK/Urb V Olomouci 03.08.2022
Spisová značka: S-SMOL/210200/2022/OS
Uvádějte vždy v korespondenci
<br>
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: XXXXX XXXXXXXX,dveře č.X.XX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: edita.urbanova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXX XXXXXX
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br>
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Olomouce,odbor stavební,oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
(dále jen „správní orgán“),jako příslušný správní orgán podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172
a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") <,>
na základě návrhu Městyse Velký Újezd,IČO: 00299677,Olomoucká 15,783 55 Velký Újezd <,>
<br> v zastoupení firmou Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116,Pavelkova
222/2,Bystrovany,779 00 Olomouc podaného dne 01.08.2022,vydává opatření obecné povahy <,>
kterým se
<br> s t a n o v í p ř e c h o d n á ú p r a v a p r o v o z u
<br> n a p o z e m n í c h k o m u n i k a c í c h
<br> a to na sil.II/437,sil.III/03554 ul.Olomoucká a Lipenská a sil.III/43617 ul.Přerovská v městyse
Velký Újezd a s tím související užití dopravních značek,signálů a zařízení <.>
<br> Místo úpravy: na sil.II/437,sil.III/03554 ul.Olomoucká a Lipenská a sil.III/43617 ul.Přerovská
<br> v městyse Velký Újezd
<br> Důvod úpravy: v rámci kulturní akce "HODY VELKÝ ÚJEZD 2022"
<br> Doba trvání úpravy: 14.08.2022
<br> Úprava bude pro...

Načteno

edesky.cz/d/5556385

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Velký Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz