« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Společné povolení - Ulice Olomoucká - Přechod pro chodce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

C3_koordinacni_situace.pdf
ZELEŇ (ohumusování a zatravnění)
<br> NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK (15x15x100 cm)
<br> PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK (15/25x15x100 cm)
<br> CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK (10x20x100 cm)
<br> STÁVAJÍCÍ SNÍŽENÝ OBRUBNÍK
<br> VEDOUCÍ ÚDI VEDOUCÍ PROJEKTU
<br> ING.P.KNESL
<br> VYPRACOVAL KONTROLOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ
<br> Č.ARCHIVNÍ
<br> STUPEŇ
<br> FORMÁT
<br> DATUM
<br> ING.A.HAVLÍČEK
<br> INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> MĚŘÍTKO
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> ING.P.TRŽIL
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> ING.E.KOUDELKOVÁ
<br> 819
<br> 1:250
<br> 5 A4
<br> CHODNÍK (dl.20x20x6 cm šedá hladká)
<br> HMATOVÝ KONTRAST (dl.20x20x6 cm šedá hladká)
<br> RELIÉFNÍ DLAŽBA (dl.20x10x6 cm červená s výstupky)
<br> RELIÉFNÍ DLAŽBA - POJÍŽDĚNÁ (dl.20x10x8 cm červená s výstupky)
<br> ZAPRAVENÍ VOZOVKY (asfaltový beton v š.0,50 m)
<br> OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY
<br> SILNIČNÍ OBRUBNÍK (15x25x100,resp.15x30x100 cm)
<br> C SITUAČNÍ VÝKRESY
<br> KOORDINAČNÍ SITUACE
<br> ULICE OLOMOUCKÁ - PŘECHOD PRO CHODCE
<br> ULICE OLOMOUCKÁ - PØECHOD PRO CHODCE
<br> KOORDINA±NÍ SITUACE 1: 250 S
<br> STÁVAJÍCÍ VDZ
<br> NAVRHOVANÉ VDZ
<br> KABEL SSZ/KABEL SSZ V CHRÁNIČCE
<br> 3
<br> LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV (SO 101)
<br> LEGENDA NAVRHOVANÝCH SÍTÍ (PS 401)
<br> DÚR+DSP+DPS
<br> Øadiè SSZ
<br> VÝMĚNA KABEL.POLE VO VE STÁV.TRASE
<br> ZPEVNĚNÁ PLOCHA (zatravňovací tvárnice)
<br> C
<br> C.3
<br> VJEZD (dl.20x10x8 cm šedá hladká)
<br> ZAPRAVENÍ RÝHY - CHODNÍK (dl.20x20)
<br> ZAPRAVENÍ RÝHY - VJEZD (dl.20x10)
<br> ZAPRAVENÍ RÝHY - VJEZD (dl.20x20)
<br> ZAŘÍZENÍ SSZ
<br> SRPEN 2020
<br> 87
6
<br> 87
9
<br> 88
0/
<br> 1
<br> 8
8
0
/
2
<br> 88
3/
<br> 1
<br> 126
0
<br> 126
9
<br> 127
8
<br> 128
5128
<br> 6
128
<br> 8
<br> 130
0
<br> 130
1
<br> 130
2
<br> 130
3
<br> 130
8
<br> 130
9
<br> 131
0
<br> 131
1
<br> 131
6
<br> 131
7
<br> 131
8
<br> 131
9
<br> 132
0
<br> 132
1
<br> 132
2
<br> 132
3/
<br> 11323/79
<br> 1323/80
<br> 1323/83
<br> 134
3/
<br> 1
1343/9
<br> 134
9/
<br> 1
<br> 134
9/2
<br> 1349/3
<br> 135...
Spolecne_povoleni_-_Ulice_Olomoucka_-_Prechod_pro_chodce.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0201761/2022 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0397527/2022
<br> ZN.: 11/7-SP/Rat
<br> TEL./E-MAIL: 542 174 078/ratiborska.denisa@brno.cz
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů <.>
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na
úřední desce Magistrátu města Brna <.>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ukončeno dne:
<br>
Společné povolení
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako speciální stavební úřad pro pozemní komunikace,příslušný podle
<br> ust.§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),dále v souladu s ust.§ 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006
<br> Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
<br> vykonávající působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II.a III.třídy a místních komunikací
<br> základního komunikačního systému ve statutárním městě Brně,dle čl.29 odst.2 písm.b) Statutu města Brna <,>
<br> obdržel žádost stavebníka - Statutární město Brno,se sídlem Dominikánské náměstí 1,601 67 Brno <,>
<br> IČO: 449 92 785,zastoupené společností Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 1a,657 68
<br> Brno,IČO: 607 33 098,o vydání společného povolení pro soubor staveb „Ulice Olomoucká - Přechod pro
<br> chodce“.Speciální stavební úřad posoudil podle ustanovení §94o zákona 183/2006 Sb <.>,stavební zákon <,>
<br> v posledním znění,podanou žádost ve společném stavebním a územním řízení.Na základě výsledků
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5555778

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz