« Najít podobné dokumenty

Obec Třebešice (Benešov) - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7. 6. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebešice (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7. 6. 2022
O B E C T Ř E B E Š I C E
Tř ebeš ice 39,257 26 Diviš ov
<br>
<br> ZÁ PIS ZE ZÁSEDÁ NI ZÁSTUPITELSTVÁ OBCE TŘ EBES ICE 19.dubna 2022 [1]
<br>
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE
<br> dne 19.4.2022
<br> Místo konání: Obecní u ř ad Tř ebeš ice – jednací mí štnošt,Tř ebeš ice 39
<br> Zahájení: 19:30 hod
<br> Přítomni: Petřa Baueřova,Petř Dřahota,Va clav Khek,Va clav Klokoc ní k,Hana Mořavcova,XXXXX XXXXXXX <,>
<br> XXXX š Nešvořný
<br> Omluveni:
<br> Ověřovatelé zápisu: Petřa Baueřova,Va clav Klokoc ní k
<br> Zapisovatel: Hana Mořavcova
<br> Přezenc ní liština tvoř í př í lohu za pišu <.>
<br> Počet přítomných členů zastupitelstva je 7,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Hlasování: PŘO / PŘOTI / ZDŘZ EL SE
<br> 1.ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ A SCHVÁLENÍ PROGRAMU
<br> Zašedání zaštupitelštva obce Třebešice býlo zahájeno v 19:30 hod starostkou obce.Předšedající konštatovala,že
<br> ověřovatelé zápišu ze zašedání zaštupitelštva obce Třebešice z 25.1.2022 zápiš přečetli a švým podpišem
<br> potvřdili jeho špřávnošt <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení zašedání a šchválení přogřamu
<br> 2.Došlá kořešpondence
<br> 3.Řozhodnutí o námitkách uplatněných v řámci veřejného přojednání návřhu Z2 ÚP Třebešice
<br> 4.Schválení a výdání Z2 ÚP Třebešice
<br> 5.Žádošt č.j.049/2022 – o finanční podpořu
<br> 6.Žádošt č.j.061/2022 – o řozšíření přejezdu
<br> 7.Žádošt č.j.060/2022 – podnět na pořízení změný územního plánu Třebešice
<br> Žádošt č.j.082/2022 – podnět na pořízení změný územního plánu Třebešice
<br> 8.Nabídka na odkoupení pozemku
<br> 9.Řůzné
<br> Hlasování: 7 / 0 / 0
<br> Ušnešení 2-6/2022: Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání <.>
<br> 2.DOŠLÁ KORESPONDENCE
<br> ZO bere na vědomí <.>
<br> 3.ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATNĚNÝCH V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
<br> Z2 ÚP TŘEBEŠICE
<br> ZO býlo šezna meno š přu be hem poř izova ní zme ný c.2 u zemní ho pla nu Tř ebeš ice,kteřa ř eš ila: a) zme nu funkc ní ho
<br> výuz ití pozemku pařc.c.266/2 na venkovške býdlení ...

Načteno

edesky.cz/d/5551284

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebešice (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz