« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo průmyslu a obchodu - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo průmyslu a obchodu.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ
Stránka 1 z 10
<br>
<br>
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
O d b o r s t a v e b n í ú ř a d
<br> Na Františku 1039/32,110 15 Praha 1 – Staré Město tel.: 224 853 179
<br>
SPIS.ZN.: MPO 58697/2022
<br> ČJ.: MPO 58697/22/326 – SÚ
<br> MIPOX03YHGME
<br>
<br>
<br> viz rozdělovník
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> kolackovsky@mpo.cz
<br> DATUM: 3.8.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
Výroková část:
<br> Ministerstvo průmyslu a obchodu,odbor stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 16 odst.2 <,>
<br> písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení,které je navazujícím řízením
<br> ve smyslu § 3 písm.g) ve spojení s § 9b a násl.zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“) přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního
<br> zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 30.5.2022 podala společnost Mondi Štětí a.s.<,>
<br> IČ 26161516,Litoměřická 272,411 08 Štětí,kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 6.12.2021
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX,Kopretinová X,XXX XX Brno,(dále jen "stavebník"),a na základě tohoto
<br> přezkoumání:
<br>
<br> Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
<br> územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,v platném znění
<br>
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu nazvanou:
<br>
<br> „EcoFlex - Navýšení výkonu RK12 na 3300 tDS/den a 80t/den tálového mýdla“
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.1644/15,1644/365 v katastrálním území Štětí I <.>
<br>
<br> S t a v b a o b s a h u j e:
<br> Navrhovaný záměr představuje změnu dokončené stavby,která spočívá v navýšení výkonu
<br> regeneračního kotl...

Načteno

edesky.cz/d/5550604

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo průmyslu a obchodu      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz