« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - program - Pouť 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

program - Pouť 2022
OOObbbeeeccc SSSrrrnnnííí VVVááásss sssrrrdddeeečččnnněěě zzzvvveee
<br> nnnaaa
<br>
TRADIČNÍ SRNSKOU POUŤ
<br>
<br>
PPPrrrooogggrrraaammm:::
<br>
SSSOOOBBBOOOTTTAAA 111333.<.>.888.<.>.222000222222
<br>
10.00 hod.- Hubertská mše u Hauswaldské kaple
- odvoz zdarma od požární zbrojnice (od 8.30 hod.)
<br>
11.00 hod.- slavnostní procesí se sochou XXXXX XXXXX
<br> XX.XX hod.- česko-německá poutní mše v kostele
Nejsvětější Trojice
<br> 13.00 hod.- 27.ročník Memoriálu Aloise Riepla
- soutěž se koná za hasičskou zbrojnicí
- občerstvení zajištěno
<br>
17.00 hod.– pro malé i velké vystoupí kouzelník Waldini
<br>
<br> Po celý den pro malé i velké malování na obličej <.>
<br>
<br> 111999.<.>.000000 --- 000111.<.>.000000 hhhoooddd.<.>.VVVááámmm hhhrrraaajjjeee aaa zzzpppííívvvááá
<br> kkkaaapppeeelllaaa „„„OOOrrrccchhhiiidddeeeaaa “““
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SSSOOOBBBOOOTTTAAA 111333.<.>.888.<.>.222000222222 --- NNNEEEDDDĚĚĚLLLEEE 111444.<.>.888.<.>.222000222222
<br>
<br>
11.00 hod.– pro malé i velké vystoupí kouzelník Waldini
<br>
<br>
<br>
BBBooohhhaaatttééé ooobbbčččeeerrrssstttvvveeennnííí nnnaaa nnnááávvvsssiii.<.> <.>
Maso z grilu,grilované kuře,klobásy z udírny <.>
<br> Točené pivo a limo <.>
<br>
<br>
<br> SSSooobbboootttaaa ::: 111000.<.>.000000 --- 222444.<.>.000000 hhhoooddd.<.> <.>
<br>
NNNeeeddděěěllleee ::: 111000.<.>.000000 --- 111888.<.>.000000 hhhoooddd.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> TTTĚĚĚŠŠŠÍÍÍMMMEEE SSSEEE NNNAAA VVVÁÁÁSSS !!!!!!

Načteno

edesky.cz/d/5549827

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz