« Najít podobné dokumenty

Město Deštná - Návrh opatření obecné povahy - připojení vrtu č. 3 k vodovodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Deštná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh_opatření_obecné_povahy-Ochranné_pásmo.pdf (489.33 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD JINDŘICHŮV HRADEC
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> Klášterská 135,377 01 Jindřichův Hradec
<br>
<br> IČ 00246875
DIČ CZ00246875
<br> ID DS dc7b3kp
<br> 384 351 111
podatelna@jh.cz
www.jh.cz
<br>
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.OŽP/41766/22/Sá
ZE DNE: 25.7.2022
ČÍSLO JEDN.: OŽP/42710/22/Sá-553 Dle rozdělovníku:
SPIS.ZN.: OŽP/2756/2021
<br>
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: k.svobodova@jh.cz
<br>
<br> DATUM: 29.07.2022
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> ve věci aktualizace stanovení ochranných pásem zdrojů podzemních vod
<br> Připojení vrtu č.3 k současnému vodovodu na p.č.2193/3 k.ú.Deštná u
<br> Jindřichova Hradce
<br>
<br> Městský úřad Jindřichův Hradec,odbor životního prostředí,jako správní orgán příslušný podle § 61 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,který je věcně příslušným
<br> vodoprávním úřadem podle ustanovení § 104 odst.2 písm.d) a § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách,a o
<br> změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný podle
<br> ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti Města
<br> Deštná,nám.Míru 65,378 25 Deštná,IČ: 00246506 ze dne 1.6.2022 doplněné dne 25.7.2022,zveřejňuje
<br> tímto v souladu s ustanovením § 172 odst.3 správního řádu návrh stanovení ochranného pásma zdroje
<br> podzemní vody pro Připojení vrtu č.3 k současnému vodovodu na p.č.2193/3 k.ú.Deštná u Jindřichova
<br> Hradce <.>
<br> Protože z podkladů,dokumentace a místní znalosti jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry v místě
<br> uvedeného vodního díla a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení uvedené věci
<br> u p o u š t í s e
<br> od ústního jednání s místním šetřením.K návrhu stanovení ochranného pásma může kdoko-li,jehož práva <,>
<br> povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,uplatnit u...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Deštná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz