« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Usnesení - zařazení pozemních komunikací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
()becníúřadelokočná
<br> Klokočná 61,251 64 Mnichovice tel: +420 222 352 065.email: obec©klokocnaeu
<br> Datum Naše značka Vyřizuje Přímý telefon 2.8.2022 Sp.zn._06!2022-OUKL Ing.XXXXXXXX XXXX +XXX XXX XXX XXX C „j.OLl/MR/OXX/XXXX
<br> USNESENÍ
<br> Obecní úřad obce Klokočná při výkonu působnosti místně příslušného silničního správního úřadu podle & 40 odst.5 písm.c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o pozemních komunikacích“),rozhodl v řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie podle 5 39 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),takto:
<br> Účastníkům řízení se poskytuje lhůta pro vyjádření k podkladům rozhodnutí v trvání 10 dnů od doručení tohoto usnesení <.>
<br> Odůvodnění :
<br> V řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie silniční správní úřad má k dispo— zici všechny podklady,na jej ichž podkladě může vydat rozhodnutí.Účastníci řízení mají právo se kpodkladům vyjádřit.V zájmu ekonomiky řízení a také informovanosti jeho účastníků je na místě určit přiměřenou lhůtu k tomuto vyjádření.Proto silniční správní úřad rozhodl,jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.Lhůta pro vyjádření počíná běžet po uplynutí 15 dnů od zveřejnění tohoto usnesení,tedy 18.8.2022,a potrvá do 28.8.2022 <.>
<br> Poučení:
<br> Toto usnesení se oznamuje žadatelce jednotlivě a ostatním účastníkům řízení podle 5 144 správního řádu veřejnou vyhláškou.Proti tomuto usnesení může účastník řízení,kterému bylo oznámeno,podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení krajskému úřadu Středočes- kého kraje prostřednictvím obecního úřadu obce Klokočná.Odvolání nemá podle & 76 odst.5 správního řádu odkladný účinek <.>
<br> Ing.Miloslav Ro y starosta obce Klokočná
<br> Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
<br> Vyvěšeno dne: 2.8.2022 Sejmuto dne: 18.8.2022 Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
<br> už; 00472034 <,>
<br> DIČ: není plátc...

Načteno

edesky.cz/d/5548080

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz