« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (400.34 kB)
*KUMSX02M9Y0C*
<br>
<br>
<br>
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
HEJTMAN KRAJE
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br>
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
Klasifikace informací: Veřejná
<br> Oznámení o vydání Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského
kraje
<br> Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje (dále jen „zastupitelstvo“) usnesením č.8/834 ze dne
16.6.2022 vydalo v souladu s ust.§ 41 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) Aktualizaci č.2a Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“) formou opatření obecné povahy a dále
v návaznosti na ust.§ 172 odst.5 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) rozhodlo o námitkách uplatněných proti návrhu Aktualizace č.2a ZÚR MSK <.>
<br> Vydanou aktualizaci zásad územního rozvoje a úplné znění zásad územního rozvoje je nutno dle ust.§ 42
odst.10 stavebního zákona v návaznosti na ust.§ 173 odst.1 správního řádu doručit a oznámit veřejnou
vyhláškou.Zastupitelstvo,jako správní orgán,který předmětné opaření obecné povahy vydal,tak v souladu
s uvedeným oznamuje vydání Aktualizace č.2a ZÚR MSK <.>
<br> S ohledem na rozsah tohoto opatření obecné povahy nelze vydanou Aktualizaci č.2a ZÚR MSK včetně úplného
znění ZÚR MSK,tzn.právního stavu ZÚR MSK po vydání Aktualizace č.1,2a,3,4 a 5,zveřejnit na úřední
desce,proto zastupitelstvo v návaznosti na ust.§ 172 odst.2 správního řádu uvádí následující:
<br> Jedná se o komplexní aktualizaci ZÚR MSK,která se dotýká celého území Moravskoslezského kraje.Obsahem
je zejména prověření a úprava koridorů dopravní a technické infrastruktury včetně koridorů územních rezerv <,>
prověření a úprava ploch a koridorů územního systému ekologické stability a dále úprava stanovených cílových
kvalit specifických krajin <.>
<br> Obsahem Aktuali...

Načteno

edesky.cz/d/5547496

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz