« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - Usnesení ROT 11/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ROT 11-2022 GDPR.pdf [0,30 MB]
Obec T ě š e t i c e
<br> Těšetice č.p.75,PSČ 78346
<br> IČO: 00299545
<br> Bankovní spojení:
<br> 155 813 049/0300
<br> Poznámky:
<br> - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných (osobních) údajů podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a podle
<br> příslušných ust.zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník a zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,vše v platném znění <,>
<br> - do úplné verze Usnesení mohou občané v případě potřeby nahlédnout v souladu s příslušnými právními předpisy,a to na
Obecním úřadě obce Těšetice
<br> U S N E S E N Í
ze zasedání Rady obce Těšetice (dále také XXX XXXX „ROT“) č.XX/XXXX
<br> konaného dne XX.července 2022 v kanceláři starosty obce Těšetice od 17:00 hodin
<br> 1.Rada obce Těšetice schvaluje:
1.1.program zasedání Rady obce Těšetice č.11/2022 <.>
1.2.navrhovatele usnesení: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX <.>
X.X.rozpočtové opatření č.9 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2022 PŘÍLOHA č.2
1.4.vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku z evidence majetku ZŠ Těšetice - souhlas obce jako
<br> zřizovatele Základní školy a mateřské školy Těšetice,783 46,příspěvkové organizace,IČO:71005790 –
<br> jedná se o dlouhodobě nepoužívaný,případně poškozený a neopravitelný majetek.PŘÍLOHA č.3
<br> 1.5.souhlas se sezónním umístěním sportovního zařízení (hasičské kladiny) na pozemku parc.č.57/3,k.ú <.>
Rataje u Olomouce,dle žádosti SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rataje,IČO: 64991351,ze dne 15.6 <.>
<br> 2022,a to za podmínky,že žadatel bude odpovědný za užívání a zajistí provádění řádné údržby sportovního
<br> zařízení,včetně pravidelných odborných kontrol (revizí) <.>
<br> 1.6.Smlouvu o pronájmu části pozemku se společností outdoor akzent s.r.o <.>,IČO: 00545911,jejímž předmětem
je užívání části pozemku parc.č.416/3,k.ú.Těšetice u Olomouce,a to na dobu určitou (2 měsíce) <.>
<br> 1.7.Darovací smlouvu – dar poskytnutý obcí Těšetice za účelem spoluf...

Načteno

edesky.cz/d/5543726

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz