« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Magistrát města Prostějova - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška priloha_1065653020_0_2022-1856 (1).pdf [0,51 MB]
M A G I S T R Á T M Ě S T A P R O S T Ě J O V A
nám.T.G.Masaryka 130/14,796 01 Prostějov
<br> Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova,Školní 4,Prostějov
<br>
Spis./Skart.znak: 231.2/A5
<br> Počet listů/stran: 3/5
<br> Počet listů/stran příloh: 0/0
NAŠE ZN.: OŽP/1856/2022
<br>
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br>
<br> Č.j.:
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> PVMU 115572/2022 40
<br> *S00AX031ETQG*
S00AX031ETQG
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX <.>
<br> XXX XXX XXX
<br>
<br> hana.holinkova@prostejov.eu
<br>
<br>
<br> DATUM: 27.7.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OMEZENÍ NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI
<br>
Magistrát města Prostějova,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle
jako vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu věcně příslušný podle § 104
odst 2.písmene c) zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),dále jako příslušný správní
orgán podle ustanovení § 10,§ 11 žák.č.500/2004 Sb.správní řád (dále jen správní řád) a
v souladu s ustanovením §25,§ 172 a§ 173 správního řádu,ve veřejném zájmu,s okamžitou
platností po jeho zveřejnění,vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na deskách
obecních úřadů,jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká <,>
<br>
<br> s účinností od 27.7.2022 do 15.9.2022
<br>
l.podle úst.§ 6 odst.4 zákona o vodách a v souladu s úst.§ 115a zákona o vodách
<br>
zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami
ze všech vodních toků a vodních nádrží
<br> v celém správním území obce s rozšířenou působností Prostějov <.>
<br> Za obecné nakládání s povrchovými vodami se považuje odběr povrchových vod nebo jiné
nakládání s těmito vodami pro vlastní potřebu v případě,že k tomuto odběru nebo nakládání
s vodami není třeba zvláštního technického zařízení <.>
<br>
II.podle úst.§ 109 odst.1 zákona o vodách a v souladu s úst.§ 115a zákona o vodách
<br>
zakazuje od...

Načteno

edesky.cz/d/5542409

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz