« Najít podobné dokumenty

Obec Víska u Jevíčka - Závěrečný účet 2010

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víska u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2010
Závěrečný účet obce za rok 2010
<br> (© 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů) <.>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údajejsou v tis.Kč)
<br> Schválený Rozpočtové Upravený Plnění % plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2010 k upravenému rozpočtu Třída 1 — Daňové příjmy 1476 1383 1385 100% Třída 2 - Nedaňové příjmy 191 110 111 100,71% Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 300 400 100% Třída 4 - Přijaté dotace 80 1212 1212 100% Příjmy celkem 1747 2707 2710 98,7% Třída 5 _ Běžné výdaje 1535 1003 1007 95,75% Třída 6 — Kapitálové výdaje 350 1842 1837 100 % Výdaje celkem 1 885 2842 1837 96,90% Saldo: Příjmy — výdaje -l38 -138 -134 104,12% Třída 8 — Financování 138 138 134 Zůstatek roku 2010 O 0 Splátka půjčky 0 0 Financování celkem 138 138 134
<br> Přebytek (-),ztráta (+) ' ' _
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2010 — dotace poskytnuté z Pardubického Kraje
<br> Č.10011 poskytnutí neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Parlamentu ČR„ vyhlášených na květen 2010 ve výši 16 600; Kč <.>
<br> Skutečné náklady činily 7 876; Kč,ztoho ostatní osobní výdaje _ 5 442; Kč,nákup materiálu 1 773; Kč a výdaje na pohoštění a cesty 661 ; kč.Nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 8 724; Kč byly vyúčtovány a vráceny <.>
<br> UZ: 98071
<br> Č.10038 poskytnutí neinvestiční dotace určená na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev ÚSC vyhlášených na říj en 2010 ve výši 15 100; Kč <.>
<br> Skutečné výdaje činily 7 709,ztoho ostatní osobní výdaje — 4 910; Kč,nákup materiálu
<br> 2 070; Kč a výdaje na pohoštění a cesty 647; kč.Nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 7 291; Kč byly vyúčtovány a vráceny.'
<br> UZ: 98187
<br> Č.96 poskytnutí dotace n...

Načteno

edesky.cz/d/5540706


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Víska u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz