« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Souhrn přijatých usnesení 07/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Souhrn přijatých usnesení 07/2022
OBEC RAKOVICE
zastupitelstvo obce
<br>
<br> Souhrn přijatých usnesení zastupitelstva obce Rakovice
<br> Ze zápisu č.7/2022 ze dne 12.07.2022
<br> Znění usnesení uvedených v rekapitulaci je identické se zněním usnesení přijatých k jednotlivým projednávaným bodům programu.V případě chyby vzniklé přepisem,je právně relevantní znění usnesení uvedeného na závěr projednávaného bodu <.>
<br>
<br> Číslo usnesení
Datum
přijetí
Obsah usnesení
<br> 42/06/2022
14.06.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice:
a) schvaluje pronájem pozemku parc.č.43/1,druh pozemku ostatní plocha,způsob využití ostatní komunikace,o výměře 89 m2 v k.ú.Rakovice,zapsaného na LV č.1 vedeného pro katastrální území a obec Rakovice u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Písek,panu J.N <.>,<,> trvalým pobytem Rakovice čp.<.>
b) stanovilo délku pronájmu na dobu 4 let (slovy čtyř let) a výši nájemného na 2,00 Kč.m-2 a XXX (slovy za dvě koruny české za metr čtvereční)
c) ukládá starostovi obce vypracovat návrh nájemní smlouvy podle bodů a) a b) tohoto usnesení a v souladu s Vnitřní organizační směrnicí č.01/2021 o dispozích s nemovitým majetkem obce a tuto podepsat
Hlasování: pro: 9 / proti: 0 / zdržel se: 0
Přijato usnesení č.42/06/2022 <.>
<br> 44/06/2022
14.06.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice schvaluje vyvěšení záměru pronajmout následující pozemky v katastrálním území Rakovice:
a) parc.č.323/1,druh pozemku trvalý travní porost,výměra 16 m2
b) parc.č.<.> 322/2,druh pozemku vodní plocha,výměra 55 m2
c) parc.č.323/3,druh pozemku trvalý travní porost,výnměra 63 m2
d) parc.č.324/6,druh pozemku orná půda,výměra 27 m2
e) parc.č.1433/4,druh pozemku vodníplocha,výměra 1170 m2
Všechny pozemky se nacházejí v k.ú.Rakovice,vedené na LV č.1 pro obec a katastrální úzení Rakovice u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Písek
Hlasování: pro: 9 / proti: 0 / zdržel se: 0
Přijato usnesení č.44/06/2022 <.>
<br> 45/06/2022
14.06.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice souhlasí s vyvěšení...

Načteno

edesky.cz/d/5537943


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz