« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Rozhodnutí hejtmana KVK č. 2/2022 (zvýšení nebezpečí vzniku požárů)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout soubor (.pdf)
Strana 129 Věstník právních předpisů Karlovarského kraje Částka 3/2016
<br> Rada Karlovarského kraje vydává na základě usnesení
č.RK 576/05/16 ze dne 23.5.2016 v souladu s ustanovením
§ 27 odst.2 písm.b) bod 3.zákona č.133/1985 Sb <.>,o požár-
ní ochraně,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s usta -
novením § 7 a § 59 odst.1 písm.k) zákona č.129/2000 Sb.<,>
o krajích,ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br> Článek 1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Toto nařízení stanoví podmínky k zabezpečení požár-
ní ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na
území Karlovarského kraje <.>
<br> (2) Za plnění podmínek stanovených tímto nařízením
odpovídají právnické osoby,podnikající fyzické osoby a fy-
zické osoby <.>
<br> Článek 2
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br> Dobou zvýšeného nebezpečí požáru se rozumí doba,kdy
se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší <,>
dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou
vlhkostí v půdě a vegetaci,zpravidla doba,po kterou je
v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu
na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“,zve-
řejněná v rámci systému integrované výstražné služby <.>
<br> Článek 3
Způsob vyhlášení začátku a konce doby zvýšeného
<br> nebezpečí vzniku požáru
<br> (1) Krajský úřad při vyhlášení začátku a konce doby zvý-
šeného nebezpečí vzniku požáru zpravidla přihlíží k výstra-
hám Českého hydrometeorologického ústavu a doporučení
Hasičského záchranného sboru kraje <.>
<br> (2) Začátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru podle Článku 2 tohoto nařízení se zveřejňuje vhod-
<br> ným způsobem,např.na úřední desce krajského úřadu,na
úředních deskách obecních úřadů obcí,kterých se dotýká <,>
v hromadných informačních prostředcích,případně dalšími
způsoby v místě obvyklými <.>
<br> Článek 4
Místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br> (1) Místem zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je jaká-
koli plocha na území kraje,která je pokryta vegetací takové-
ho charakteru,že...
stáhnout soubor (.pdf)
KARLOVARSKÝ KRAJ
HEJTMAN KRAJE
Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary – Dvory,Česká republika
<br> Číslo jednací: KK/437/KZ/22 Počet listů rozhodnutí: 2
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> hejtmana Karlovarského kraje
č.2/2022
<br> ze dne 26.7.2022
o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
<br> Podle ustanovení článku 3 odst.1 Nařízení Karlovarského kraje č.4/2016,kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen
„nařízení“),a na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského
kraje v y h l a š u j i
<br> D O B U Z V Ý Š E N É H O N E B E Z P E Č Í V Z N I K U P O Ž Á R Ů
<br> z důvodu vyššího výskytu požárů ve venkovním prostředí a další prognóze vývoje počasí <.>
<br> Čl.I
Doba trvání
<br> Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vyhlašuji od 27.července 2022 do odvolání <.>
<br> Čl.II
Vymezení území
<br> Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vyhlašuji pro celé území Karlovarského kraje <.>
<br> Čl.III
Podmínky k zabezpečení požární ochrany
<br> K zajištění požární bezpečnosti stanovuji dodržování podmínek stanovených v článcích 3,4 a 5
nařízení (příloha rozhodnutí) <.>
<br> Čl.IV
Sankce
<br> 1.Porušení povinností stanovených tímto rozhodnutím fyzickými osobami lze postihovat
jako přestupek.1
<br> 1 § 4 odst.1 zákona č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ č.j.: č.2/2022 ze dne 26.7.2022 strana 2
<br> 2.Porušení povinností stanovených tímto rozhodnutím právnickými a podnikajícími
fyzickými osobami lze postihovat jako správní delikt.2
<br> Čl.V
Poučení
<br> Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění
pozdějších předpisů,přípustné odvolání <.>
<br> Čl.VI
Účinnost
<br> Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem zveřejnění a pozbývá účinnosti dnem zveřejnění
rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o jeho zrušení <.>
<br> V Karlových Varech dne 26.7.2022
<br> Ing.XXX...

Načteno

edesky.cz/d/5537837

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rovná
08. 12. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
25. 11. 2022
25. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz