« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pustiměř_VHS_stavby_obn_chod_T.pdf [0,29 MB]
tel.: 517 301 111 e-mail: posta@meuvyskov.cz bankovní spojení: 120731/0100
fax: 517 301 404 IČ: 00292427
<br>
<br>
<br> Sp.zn.: MV 60828/2022 OD Ve Vyškově dne 26.7.2022
Č.j.: MV 60828/2022 OD/4 Šl
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Vyškov,odbor dopravy,podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II <.>
a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací,postupem
v souladu s ustanovením § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě podnětu právnické osoby – VHS-
stavby Vyškov s.r.o <.>,Pustiměř 83,683 21 Pustiměř,IČ: 02639092,ze dne
25.7.2022,po projednání s dotčeným orgánem dle § 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona
o silničním provozu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství Policie JmK,Územní odbor
Vyškov,Dopravní inspektorát,KRPB-154078-1/ČJ-2022-061206-MS,ze dne 18.7.2022
(doba platnosti vyjádření končí 30.11.2022),z moci úřední,podle § 77 odst.1 písm.c)
zákona o silničním provozu
<br>
<br>
<br>
s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br>
na sil.III/37729,III/37730 a MK v Pustiměři <,>
<br>
z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu <,>
v rámci stavby: „Obnova povrchů chodníků,Pustiměř“ <,>
<br>
<br>
podle potvrzeného a schváleného návrhu přechodné úpravy provozu zpracovaného: TRASIG
s.r.o <.>,sídlem Vyškov,Jízdárenská 590/2a IČ: 269 22 151,červenec 2022,který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> strana: 2
<br> Č.j.: MV 60828/2022 OD/4 Šl
Podmínky pro provedení přechodné úpravy prov...
Pustiměř_obn_chod_2_s_.pdf [4,36 MB]
7/2022
<br> XXXXXXXXX XXXX <,>
<br> Souralova' XXXX :.) mu: with:.:
<br> XXX/XX 3
<br> Dé ka“ prac,_mís — „ “=ng
<br> průjzedníšír mn.* <,>
<br>.<.>
<br> Tm
<br> „.a„ „n :a.J.„á_ „W; L.<.> 0„ (Or
<br> ».—.m „ ;.u (& v.: & <,>
<br> knih:-.NEW-Tq <.>
<br> ilvlbv v otaku“ damnvaůn mohol
<br> Souralov' Jana
<br> [ ffi-F H.„$ _.náš.; IE “* a l; <.>
<br> 7/2022
<br> v,;„wm
<br> Krcsll
<br> XXXXXXXXX XXXX
<br> Soufa/ová Jana
<br> „,a a \,i,“\ \ *? 'Iu? _ "*
<br>.:
<br> ll“ "
<br> (: mmm:
<br> 349/22
<br> císlo vým-su:
<br> 8 Í
<br> _ zam.—kn Obnova pavrchů chodníků,Pustiměř
<br> „\;/žij '
<br> PUSTIMER „_
<br> _ v 1
<br> *! “da,l/
<br>.f*
<br> 1
<br> I.<.> —&; v =“.„%
<br>.:YÍHW “.* > ! l : jf (!( XXXXXXXXX XXXX (_ )L; \J.í_ SJM \? '
<br> an'?.;1—1.<.> ——_—_;J:-.z.:= ' rlmunmtku u:-
<br> Soulalova Jana 349/22 ] ' M 9 „ mmm a = k1'*l.$.ž„l+ HMEŘ
<br> Obnova povrchů chodníků Pustímé
Pustiměř_obn_chod_1_s_.pdf [3,77 MB]
Tmsgg
<br> 'n'-bu w ; urna—a : Slamu v chlum doplnvnmo motelu
<br> o\\C|e „1,75 Q\\cie (: ZŠ)/%
<br> _?
<br> Ragga
<br> ""le v om.<.> <.>
<br> 0 Inch,<.> :
<br> go “me 656 73
<br> J/Puslrrdřs m G\Q'Šh
<br> PGM <,>
<br> Oqšxs N35“-
<br> Souralo
<br> _ FMS/22,-
<br> ' ——.3117.17:
<br> XXXXXXXXX XXXX
<br> \\ » v::,'
<br> o?
<br> ísřaídoso'm <,>
<br> in.„5,5_-_m„ ;.<.> 1'.„Ca' *
<br> SBM __ „\J.moc—Roš.gmam qqgmmg
<br> usul<ošš Š.<.> <.>
<br> mo:_.m_o<m.<.>.me „ T.I.“ n.l.<.> :—
<br> wAQNN <.>
<br>.<.>.<.>.rE: OUJO<M Unín—š Baca—.<.>.á? __ucmzšmw

Načteno

edesky.cz/d/5537348

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz