« Najít podobné dokumenty

Obec Vlčetínec - Schválený závěrečný účet za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlčetínec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztrát 2021 (201.03 kB)
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2021
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 14.1.2022 8:20:18
Název účetní jednotky: Obec Vlčetínec
Sídlo: Vlčetínec
Vlčetínec
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
IČO : 00666572
<br> Kontaktní osoba:
<br> Název položky
Číslo
<br> položky
Syntetický
<br> účet
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> A.937 417,61 892 530,17 NÁKLADY CELKEM
<br> I.930 970,61 876 500,17 Náklady z činnosti
<br> 1.67 218,93 29 637,22501 Spotřeba materiálu
<br> 2.43 570,53 141 522,55502 Spotřeba energie
<br> 3.503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> 4.504 Prodané zboží
<br> 5.506 Aktivace dlouhodobého majetku
<br> 6.507 Aktivace oběžného majetku
<br> 7.508 Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> 8.227 021,51 119 247,00511 Opravy a udržování
<br> 9.4 934,00 5 118,00512 Cestovné
<br> 10.2 692,00 4 871,00513 Náklady na reprezentaci
<br> 11.516 Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 12.182 546,37 203 654,44518 Ostatní služby
<br> 13.205 924,00 205 011,00521 Mzdové náklady
<br> 14.16 188,00 16 238,00524 Zákonné sociální pojištění
<br> 15.525 Jiné sociální pojištění
<br> 16.527 Zákonné sociální náklady
<br> 17.528 Jiné sociální náklady
<br> 18.531 Daň silniční
<br> 19.532 Daň z nemovitostí
<br> 20.538 Jiné daně a poplatky
<br> 22.541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 23.542 Jiné pokuty a penále
<br> 24.6 249,00 8 673,00543 Dary a jiná bezúplatná předání
<br> 25.544 Prodaný materiál
<br> 26.547 XXXXX a škody
<br> XX.XXX Tvorba fondů
<br> 28.113 155,00 122 054,00551 Odpisy dlouhodobého majetku
<br> 29.552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 30.553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 31.554 Prodané pozemky
<br> 32.555 Tvorba a zúčtování rezerv
<br> 33.556 Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> 34.557 Náklady z vyřazených pohledáv...
Rozvaha 2021 (205.86 kB)
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavená k 31.12.2021
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 14.1.2022 8:20:18
Název účetní jednotky: Obec Vlčetínec
Sídlo: Vlčetínec
Vlčetínec
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
IČO : 00666572
<br> Kontaktní osoba:
<br> Syntetický
účet
<br> Číslo
položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 11 611 707,43 12 090 801,14 2 036 119,39 14 126 920,53 A CELKEM
<br> 8 509 150,05 A.8 499 223,25 2 036 119,39 10 535 342,64 Stálá aktiva
<br> I.23 293,00 23 293,00 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.23 293,00 23 293,00018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 6.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 8 471 286,05 II.8 461 359,25 2 012 826,39 10 474 185,64 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 4 312 802,47 1.4 312 802,47 4 312 802,47031 Pozemky
<br> 55 400,00 2.55 400,00 55 400,00032 Kulturní předměty
<br> 3 705 579,29 3.3 723 044,49 1 396 805,28 5 119 849,77021 Stavby
<br> 397 504,29 4.366 112,29 179 225,71 545 338,00022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.436 795,40 436 795,40028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 8.4 000,00 4 000,00042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> 37 864,00 III.37 864,00 37 864,00 Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> 2.062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> 3....
Příloha 2021 (313.22 kB)
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2021
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 14.1.2022 8:20:19
Název účetní jednotky: Obec Vlčetínec
Sídlo: Vlčetínec
Vlčetínec
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
IČO : 00666572
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodů novely
vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,novel ČSÚ a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO <.>
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
- postup účtování u opravných položek až k 31.12 <.>
- způsob odpisování - rovnoměrný
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.005 Strana 1 Tisk: 25.4.2022 10:21:33
<br>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2021
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 14.1.2022 8:20:19
Název účetní jednotky: Obec Vlčetínec
Sídlo: Vlčetínec
Vlčetínec
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
IČO : 00666572
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo
položky
<br> Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Pod
rozvahový
<br> účet
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 93 342,23 89 873,03
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 76 832,63 73 363,43
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909 16 509,60 16 509,60
<br> P.II.Krátkodobé podm.pohledávky z transferů a krátkodobé podm.závazky z transferů 265 000,00 265 000,00
<br> 1.Kr.podm.pohledávky z předfin.transferů 911
<br> 2.Kr.podm.závazky z předfin.transferů 912
<br> 3.Kr.podm.pohledávky ze zahran.transferů 913
<br> 4.Kr.podm.závazky ze zahran.transferů 914
<br> 5.Ostatní kr.podm.pohledávky z transferů 915...
FIN 2021 (151.45 kB)
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
006665722021 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Vlčetínec
Vlčetínec
Vlčetínec
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příjmů FO placená plátci 200 000,00 143 800,00 143 775,42 71,9 100,00000 1111
Daň z příjmů FO placená poplat 2 000,00 9 600,00 9 553,86 477,7 99,50000 1112
Daň z příjmů FO vybír.srážkou 20 000,00 24 800,00 24 798,79 124,0 100,00000 1113
Daň z příjmů právnických osob 185 000,00 209 200,00 209 119,65 113,0 100,00000 1121
Daň z příjmů práv.osob za obce 8 170,00 8 170,00 100,00000 1122
Daň z přidané hodnoty 400 000,00 468 700,00 468 693,39 117,2 100,00000 1211
Poplatek za komunální odpad 9 200,00 9 200,00 8 560,00 93,0 93,00000 1337
Poplatek ze psů 1 100,00 1 225,00 1 225,00 111,4 100,00000 1341
Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 3 720,00 3 720,00 100,00000 1342
Správní poplatky 100,00 450,00 450,00 450,0 100,00000 1361
Daň z hazardních her 6 000,00 6 909,42 6 909,42 115,2 100,00000 1381
Zruš.odvod z loterií kromě VHP 0,44 0,44 100,00000 1382
Daň z nemovitých věcí 170 000,00 170 000,00 153 935,40 90,6 90,60000 1511
Neinv.přijaté transf.z VPS SR 42 628,46 42 628,46 100,00000 4111
Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.68 100,00 70 800,00 70 800,00 104,0 100,00000 4112
Invest.přijaté transf.od krajů 44 100,00 44 100,00 100,00000 4222
Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 8 500,00 8 425,00 168,5 99,11032 2111
Podpora produkční činnosti 5 000,00 8 500,00 8 425,00 168,5 99,11032
Příj.z prodeje zboží 13 420,00 13 420,00 100,01070 2112
Rybářství 13 420,00 13 420,00 100,01070
Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 20 300,00 20 250,00 ***** 99,82142 2111
Ubytování a stravování 2 000,00 20 300,00 20 250,00 ***** 99,82142
Příj.z poskyt.služeb...
Zpráva z přezkumu hospodaření 2021 (343.43 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
Stránka 1 z 10
<br>
<br> *KUCBX012M2GX*
KUCBX012M2GX
<br>
<br>
<br> Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> obce Vlčetínec,IČO 00666572
<br>
<br>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:
od 06.12.2021 do 08.12.2021 jako dílčí přezkoumání
od 19.04.2022 do 21.04.2022 jako konečné přezkoumání
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření obce Vlčetínec za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO)
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <,>
ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 19.07.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje
<br> doručením písemného oznámení <.>
<br>
<br>
Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.>
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání podle § X zákona č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.304/2021/OEKO-PŘ dne 13.07.2021 <.>
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných
opatření,vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky,s využitím
<br> doporučeného postupu Ministerstvem financí,Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka <,>
<br> a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou <.>
<br>
<br>
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br>
Při přezkoumání poskytly součinnost: Ing.XXXXX XXXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> spisová značka: OEKO-PŘ X...
Schválený závěrečný účet za rok 2021 (218.34 kB)
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VLČETÍNEC
<br>
<br>
Údaje o obci:
<br>
Název: Obec Vlčetínec
<br> Adresa: Vlčetínec 32,378 42 Nová Včelnice
<br> IČO: 00666572
<br>
<br>
ROZPOČET NA ROK 2021
<br>
Schválení rozpočtu:
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl vyvěšen na úřední desce od 9.12.2020 do 30.12.2020 <.>
<br> V souladu s ustanovením § 84 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění schválilo ZO
<br> Vlčetínec dne 30.12.2020 rozpočet na rok 2021:
<br> Příjmy 1 087 800,- Kč,výdaje 1 087 800 Kč <.>
<br>
<br> Rozpočtová opatření:
Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření,schvalovaných starostkou obce
<br> Vlčetínec <.>
<br>
<br> Plnění rozpočtu:
<br>
Příjmy ve schváleném rozpočtu Obce Vlčetínec v roce 2021 činily 1 087 800,- Kč <.>
<br> Skutečnost k 31.12.2021 byla 1 304 013,60 Kč <.>
<br>
<br> PŘÍJMY:
<br>
schválený
<br> rozpočet
<br> upravený
<br> rozpočet
<br> skutečnost
<br> Daňové příjmy: 993 400,00 1 055 774,86 1 038 911,37
<br> Nedaňové příjmy: 26 300,00 118 726,00 107 573,77
<br> Kapitálové příjmy: 0,00 0,00 0,00
<br> Přijaté transfery: 68 100,00 157 528,46 157 528,46
<br> Příjmy celkem: 1 087 800,00 1 332 029,32 1 304 013,60
<br> Příjmy po kons.: 1 087 800,00 1 332 029,32 1 304 013,60
<br>
<br> VÝDAJE:
<br> schválený
<br> rozpočet
<br> upravený
<br> rozpočet
<br> skutečnost
<br> Běžné výdaje: 717 800,00 943 462,70 724 440,44
<br> Kapitálové výdaje: 370 000,00 482 200,00 112 127,20
<br> Výdaje celkem: 1 087 800,00 1 425 662,70 836 567,64
<br> Výdaje po kons.: 1 087 800,00 1 425 662,70 836 567,64
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PŘIJATÉ TRANSFERY:
<br> Poskytovatel účel transferu čerpáno
<br> Jihočeský
<br> kraj
<br> Na provoz,pol.4112 70 800,00
<br> Jihočeský
<br> kraj
<br> Dotace volby,pol.4111 30 000,00
<br> Jihočeský
<br> kraj
<br> Dotace kompenzační
<br> bonusy,pol.4111
<br> 12 628,46
<br> Jihočeský
<br> kraj
<br> Územní plán,pol.4222 44 100,00
<br> 157 528,46
<br>
BANKOVNÍ ÚČTY:
<br>
<br> PS k 1.1.2021 KS k 31.12.2021
<br> Česká spořitelna,a.s.– běžný účet 2 810 374,3...

Načteno

edesky.cz/d/5535320

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlčetínec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz