« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Libníč a doručení Změny č. 1 územního…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška.pdf [0,36 MB]
OBECNÍ ÚŘAD LIBNÍČ
Libníč čp.85,373 71 Libníč,IČ 00581445
<br> Tel.724 164 288
<br>
<br> Datum vyvěšení: 27.07.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o vydání Změny č.1 územního plánu Libníč
<br> a
doručení Změny č.1 územního plánu Libníč
<br> a Úplného znění územního plánu Libníč po změně č.1
<br>
<br> Obecní úřad Libníč ve smyslu § 5 a 6 odst.(2) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,v platném znění (dále též stavební zákon) vykonávající působnost ve věcech
územního plánování oznamuje,v souladu s ustanovením § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád <,>
v platném znění (dále jen „správní řád“),že usnesením Zastupitelstva obce Libníč č.OU37-10 dne
20.07.2022 byla vydána Změna č.1 územního plánu Libníč podle § 55b (zkrácený postup
pořizování změny územního plánu) formou opatření obecné povahy č.01/2022 a dále oznamuje
doručení Úplného znění územního plánu Libníč po změně č.1 <.>
<br>
Obec Libníč touto veřejnou vyhláškou doručuje dokumentaci Změny č.1 územního plánu Libníč
a Úplného znění územního plánu Libníč po změně č.1 <.>
<br>
Podle § 172 odst.(2) správního řádu dále oznamujeme,že opatření obecné povahy,kterým byla
vydána Změna č.1 územního plánu Libníč a Úplné znění ÚP Libníč po změně č.1,není možné
vzhledem k jejich rozsahu zveřejnit na úřední desce.Z tohoto důvodu je Opatření obecné povahy
a Úplné znění ÚP Libníč po změně č.1 k nahlédnutí od data zveřejnění této vyhlášky na Obecním
úřadu Libníč,tel.724 164 288.Dále je opatření obecné povahy a Úplné znění ÚP Libníč po změně
č.1 vystaveno na web.stránkách obce Libníč https://www.libnic.cz
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 27.07.2022
<br>
<br> Sejmuto: 12.08.2022 podpis
Libníč ÚZ po ZM1.pdf
PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD Ing.arch.XXXXXXXX XXX K
Husova X,eské Bud jovice XXX XX,telefon 387 311 238,mobil +420 605 277 998
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN LIBNÍ
ve zn ní Zm ny.1
<br>
TEXTOVÁ ÁST
<br> Datum: ervenec 2022 Paré íslo: 1
<br>
Projektant: Projektový ateliér AD s.r.o <.>
<br> Husova 4,370 04 eské Bud jovice
Architekt: Ing.arch.XXXXXXXX XXX k
<br> ZÁZNAM O Ú INNOSTI
SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ POSLEDNÍ ZM NU VYDAL: ZASTUPITELSTVO OBCE LIBNÍ
<br> PO ADOVÉ ÍSLO POSLEDNÍ ZM NY ÚP: 1
<br> DATUM NABYTÍ Ú INNOSTI POSLEDNÍ ZM NY ÚP:
<br> Jméno a p íjmení <,>
funkce a podpis oprávn né
<br> ední osoby po izovatele <,>
otisk ú edního razítka <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PETR UHLÍ Ing.arch.JIND IŠKA KUPCOVÁ
starosta obce oprávn ná ú ední osoba po izovatele
<br>
<br>
<br>
<br>
OBSAH
ÚZEMNÍ PLÁN.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> vymezení zastav ného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 a)
základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 b)
urbanistická koncepce,v etn urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití,c)
<br> zastavitelných ploch,ploch p estavby a systému sídelní zelen.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
koncepce ve ejné infrastruktury,v etn podmínek pro její umís ování,vymezení ploch a koridor pro ve ejnou d)
<br> ...
Koordinační výkres.pdf
466/9
<br> Humna
<br> Za jelmskými humny
<br> Na kysele
<br> Ve struhách
<br> Dvorce
<br> Trávníky
<br> Na Dobré Vod
<br> Na širokém
<br> Lapa ka
<br> U Dolan
<br> Pod humny
<br> U Švece
<br> Na stružce
<br> Za Fant
<br> Kantorova hora
<br> Libní
<br> Na Haldách
<br> Pod humny
<br> Zadní cech
<br> ední cech
<br> Na h rském
<br> Na strouze
<br> Za libní skými humny
<br> ední tvrt
<br> U stromu
<br> Zadní tvrt
<br> Pod tvrt mi
<br> Za h bitovem
<br> Prost ední tvrt
<br> K Úsilnému
<br> Na vým nku
<br> Vedle h bitova
<br> Na hrani kách
<br> Lou ky
<br> Olšové
<br> Zadní tvrt
<br> Na kyselých
<br> Na cechu
<br> Na studnici
<br> Na Dobré Vod
<br> Pod Haldami
<br> Do rybní
<br> Za humny
<br> K
ys
<br> el
á
<br> vo
da
<br> U k ížku
<br> D obrá voda
<br> Dobrá voda
<br> Dob
rá v
<br> oda
<br> T1
<br> III
/1
<br> 05
77
<br> JE
LM
<br> O
<br> T2
<br> T1
<br> T3
OV
<br> III
/1
<br> 05
77
<br> H
R
<br> Y
<br> m.k.LIŠOV
<br> Jelmo
<br> Libní
<br> OV
<br> GF P017580 - GF P049574 - GF P101169
<br> GF P017580 - GF P049574 - GF P101169
<br> PP Libní
<br> Ky
se
<br> lá
vo
<br> da
<br> m
<.> k
<br> <.>
ER
<br> VE
N
<br> Ý
Ú
<br> JE
ZD
<br> EC
<br> T4
<br> LBC 1416
<br> RBK 4101
<br> RBK 4100
<br> RBK 4100
<br> m
<.> k
<br>.n
a
<br> vj
ez
<br> d I
/3
<br> 4
<br> OV
<br> OV
<br> 34
<br> 36/3
<br> 37/3
<br> 37/2
37/6
<br> 37/5
<br> 37/4
<br> 116
<br> 117
<br> 121
123
<br> 691/1
692/1
<br> 697/4
<br> 698/2
<br> 700/7
<br> 700/11
<br> 709/6
<br> 709/9
<br> 709/12
<br> 709/15
709/16
<br> 709/11
<br> 709/21
<br> 709/20
<br> 709/1
<br> 710/2
<br> 713/3
<br> 713/4
<br> 700/1
<br> 700/5
<br> 700/14
<br> 702/6
<br> 702/4
<br> 702/7709/3
<br> 709/14
<br> 709/17
<br> 709/18
<br> 709/4
<br> 712/5
<br> 712/6
<br> 712/7
<br> 712/9
<br> 713/5
<br> 714/4
714/5
<br> 723/8
<br> 728/2
<br> 730/9
<br> 730/7
<br> 730/15
<br> 730/6
<br> 730/4
<br> 730/5
<br> 730/12
<br> 731
<br> 732/1
<br> 732/11
<br> 732/2
<br> 732/4
<br> 732/6
<br> 733
<br> 734/2
<br> 735/2
<br> 740/2
<br> 740/5
<br> 38/2
38/4
<br> 38/1...
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Humna
<br> Za jelmskými humny
<br> Na kysele
<br> Ve struhách
<br> Dvorce
<br> Trávníky
<br> Na Dobré Vod
<br> Na širokém
<br> Lapa ka
<br> U Dolan
<br> Pod humny
<br> U Švece
<br> Na stružce
<br> Za Fant
<br> Kantorova hora
<br> Libní
<br> Na Haldách
<br> Pod humny
<br> Zadní cech
<br> ední cech
<br> Na h rském
<br> Na strouze
<br> Za libní skými humny
<br> ední tvrt
<br> U stromu
<br> Zadní tvrt
<br> Pod tvrt mi
<br> Za h bitovem
<br> Prost ední tvrt
<br> K Úsilnému
<br> Na vým nku
<br> Vedle h bitova
<br> Na hrani kách
<br> Lou ky
<br> Olšové
<br> Zadní tvrt
<br> Na kyselých
<br> Na cechu
<br> Na studnici
<br> Na Dobré Vod
<br> Pod Haldami
<br> Do rybní
<br> Za humny
<br> K
ys
<br> el
á
<br> vo
da
<br> U k ížku
<br> D obrá voda
<br> Dobrá voda
<br> Dob
rá v
<br> oda Jelmo
<br> Libní
<br> Ky
se
<br> lá
vo
<br> da
<br> k.ú.ADAMOV U.B <.>
<br> k.ú.ÚSILNÉ
<br> k.ú.H RY
<br> k.ú.LIŠOV
<br> k.ú.VELECHVÍN
<br> k.ú.BOREK U.B <.>
<br> k.ú.ERVENÝ ÚJEZDEC
<br> k.ú.ÚSILNÉ
<br> k.ú.ERVENÝ ÚJEZDEC
<br> k.ú.VELECHVÍN
<br> k.ú.JIVNO
<br> k.ú.LIŠOV
<br> k.ú.JIVNO
k.ú.H RY
<br> Územní plán LIBNÍ
katastrální území: Libní a Jelmo
<br> D1
<br> Výkres ve ejn prosp šných staveb,opat ení a asanacík.ú.BOREK U.B <.>
<br> D1
<br> HRANICE EŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
<br> VYMEZUJÍCÍ HRANICE
<br> VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
PLOCHA (KORIDOR) DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
<br> - navržená plocha pro koridor D1 v úseku D1/6
<br> DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
<br> LEGENDA:
<br> 34
<br> 36/3
<br> 37/3
<br> 37/2
37/6
<br> 37/5
<br> 37/4
<br> 116
<br> 117
<br> 121
123
<br> 691/1
692/1
<br> 697/4
<br> 698/2
<br> 700/7
<br> 700/11
<br> 709/6
<br> 709/9
<br> 709/12
<br> 709/15
709/16
<br> 709/11
<br> 709/21
<br> 709/20
<br> 709/1
<br> 710/2
<br> 713/3
<br> 713/4
<br> 700/1
<br> 700/5
<br> 700/14
<br> 702/6
<br> 702/4
<br> 702/7709/3
<br> 709/14
<br> 709/17
<br> 709/18
<br> 709/4
<br> 712/5
<br> 712/6
<br> 712/7
<br> 712/9
<br> 713/5
<br> 714/4
714/5
<br> 723/8
<br> 728/2
<br> 730/9
<br...
Koncepce dopravní a technické infrastruktury.pdf
Humna
<br> Za jelmskými humny
<br> Na kysele
<br> Ve struhách
<br> Dvorce
<br> Trávníky
<br> Na Dobré Vod
<br> Na širokém
<br> Lapa ka
<br> U Dolan
<br> Pod humny
<br> U Švece
<br> Na stružce
<br> Za Fant
<br> Kantorova hora
<br> Libní
<br> Na Haldách
<br> Pod humny
<br> Zadní cech
<br> ední cech
<br> Na h rském
<br> Na strouze
<br> Za libní skými humny
<br> ední tvrt
<br> U stromu
<br> Zadní tvrt
<br> Pod tvrt mi
<br> Za h bitovem
<br> Prost ední tvrt
<br> K Úsilnému
<br> Na vým nku
<br> Vedle h bitova
<br> Na hrani kách
<br> Lou ky
<br> Olšové
<br> Zadní tvrt
<br> Na kyselých
<br> Na cechu
<br> Na studnici
<br> Na Dobré Vod
<br> Pod Haldami
<br> Do rybní
<br> Za humny
<br> K
ys
<br> el
á
<br> vo
da
<br> U k ížku
<br> D obrá voda
<br> Dobrá voda
<br> Dob
rá v
<br> oda
<br> III
/1
<br> 05
77
<br> JE
LM
<br> O
<br> T2
<br> T1
<br> T3
OV
<br> III
/1
<br> 05
77
<br> H
R
<br> Y
<br> m.k.LIŠOV
<br> Jelmo
<br> Libní
<br> OV
<br> Ky
se
<br> lá
vo
<br> da
<br> m
<.> k
<br> <.>
ER
<br> VE
N
<br> Ý
Ú
<br> JE
ZD
<br> EC
<br> T4
<br> m
<.> k
<br>.n
a
<br> vj
ez
<br> d I
/3
<br> 4
<br> OV
<br> 34
<br> 36/3
<br> 37/3
<br> 37/2
37/6
<br> 37/5
<br> 37/4
<br> 116
<br> 117
<br> 121
123
<br> 691/1
692/1
<br> 697/4
<br> 698/2
<br> 700/7
<br> 700/11
<br> 709/6
<br> 709/9
<br> 709/12
<br> 709/15
709/16
<br> 709/11
<br> 709/21
<br> 709/20
<br> 709/1
<br> 710/2
<br> 713/3
<br> 713/4
<br> 700/1
<br> 700/5
<br> 700/14
<br> 702/6
<br> 702/4
<br> 702/7709/3
<br> 709/14
<br> 709/17
<br> 709/18
<br> 709/4
<br> 712/5
<br> 712/6
<br> 712/7
<br> 712/9
<br> 713/5
<br> 714/4
714/5
<br> 723/8
<br> 728/2
<br> 730/9
<br> 730/7
<br> 730/15
<br> 730/6
<br> 730/4
<br> 730/5
<br> 730/12
<br> 731
<br> 732/1
<br> 732/11
<br> 732/2
<br> 732/4
<br> 732/6
<br> 733
<br> 734/2
<br> 735/2
<br> 740/2
<br> 740/5
<br> 38/2
38/4
<br> 38/1
38/3
<br> 39/2
<br> 40/2
<br> 40/1
<br> 40/3
<br> 42/3
<br> 42/143/3
<br> 44
<br> 67/1
<br> 68
<br> 69/769/6
<br> 83/1
<br> 95
<br> 96
<br> 97
<br> 98
<br> 100
<br> 104
<br> 112
<b...
Hlavní výkres.pdf
US
<br> 466/9
<br> Humna
<br> Za jelmskými humny
<br> Na kysele
<br> Ve struhách
<br> Dvorce
<br> Trávníky
<br> Na Dobré Vod
<br> Na širokém
<br> Lapa ka
<br> U Dolan
<br> Pod humny
<br> U Švece
<br> Na stružce
<br> Za Fant
<br> Kantorova hora
<br> Libní
<br> Na Haldách
<br> Pod humny
<br> Zadní cech
<br> ední cech
<br> Na h rském
<br> Na strouze
<br> Za libní skými humny
<br> ední tvrt
<br> U stromu
<br> Zadní tvrt
<br> Pod tvrt mi
<br> Za h bitovem
<br> Prost ední tvrt
<br> K Úsilnému
<br> Na vým nku
<br> Vedle h bitova
<br> Na hrani kách
<br> Lou ky
<br> Olšové
<br> Zadní tvrt
<br> Na kyselých
<br> Na cechu
<br> Na studnici
<br> Na Dobré Vod
<br> Pod Haldami
<br> Do rybní
<br> Za humny
<br> K
ys
<br> el
á
<br> vo
da
<br> U k ížku
<br> D obrá voda
<br> Dobrá voda
<br> Dob
rá v
<br> oda
<br> III
/1
<br> 05
77
<br> JE
LM
<br> O
<br> III
/1
<br> 05
77
<br> H
R
<br> Y
<br> m.k.LIŠOV
<br> Jelmo
<br> Libní
<br> Ky
se
<br> lá
vo
<br> da
<br> m
<.> k
<br> <.>
ER
<br> VE
N
<br> Ý
Ú
<br> JE
ZD
<br> EC
<br> LBC 1416
<br> RBK 4101
<br> RBK 4100
<br> RBK 4100
<br> m
<.> k
<br>.n
a
<br> vj
ez
<br> d I
/3
<br> 4
<br> 34
<br> 36/3
<br> 37/3
<br> 37/2
37/6
<br> 37/5
<br> 37/4
<br> 116
<br> 117
<br> 121
123
<br> 691/1
692/1
<br> 697/4
<br> 698/2
<br> 700/7
<br> 700/11
<br> 709/6
<br> 709/9
<br> 709/12
<br> 709/15
709/16
<br> 709/11
<br> 709/21
<br> 709/20
<br> 709/1
<br> 710/2
<br> 713/3
<br> 713/4
<br> 700/1
<br> 700/5
<br> 700/14
<br> 702/6
<br> 702/4
<br> 702/7709/3
<br> 709/14
<br> 709/17
<br> 709/18
<br> 709/4
<br> 712/5
<br> 712/6
<br> 712/7
<br> 712/9
<br> 713/5
<br> 714/4
714/5
<br> 723/8
<br> 728/2
<br> 730/9
<br> 730/7
<br> 730/15
<br> 730/6
<br> 730/4
<br> 730/5
<br> 730/12
<br> 731
<br> 732/1
<br> 732/11
<br> 732/2
<br> 732/4
<br> 732/6
<br> 733
<br> 734/2
<br> 735/2
<br> 740/2
<br> 740/5
<br> 38/2
38/4
<br> 38/1
38/3
<br> 39/2
<br> 40/2
<br> 40/1
<br> 40/3
<br> 42/3
<br> 42/143/3
<br> 44
<br> 67/1
<br> 68
<br> 69/769/6
<br> 83/1
<br> 95
<br> 96
<br> 97
<br> 98
<br> ...
Výkres základního členění území.pdf
Humna
<br> Za jelmskými humny
<br> Na kysele
<br> Ve struhách
<br> Dvorce
<br> Trávníky
<br> Na Dobré Vod
<br> Na širokém
<br> Lapa ka
<br> U Dolan
<br> Pod humny
<br> U Švece
<br> Na stružce
<br> Za Fant
<br> Kantorova hora
<br> Libní
<br> Na Haldách
<br> Pod humny
<br> Zadní cech
<br> ední cech
<br> Na h rském
<br> Na strouze
<br> Za libní skými humny
<br> ední tvrt
<br> U stromu
<br> Zadní tvrt
<br> Pod tvrt mi
<br> Za h bitovem
<br> Prost ední tvrt
<br> K Úsilnému
<br> Na vým nku
<br> Vedle h bitova
<br> Na hrani kách
<br> Lou ky
<br> Olšové
<br> Zadní tvrt
<br> Na kyselých
<br> Na cechu
<br> Na studnici
<br> Na Dobré Vod
<br> Pod Haldami
<br> Do rybní
<br> Za humny
<br> K
ys
<br> el
á
<br> vo
da
<br> U k ížku
<br> D obrá voda
<br> Dobrá voda
<br> Dob
rá v
<br> oda Jelmo
<br> Libní
<br> Ky
se
<br> lá
vo
<br> da
<br> 34
<br> 36/3
<br> 37/3
<br> 37/2
37/6
<br> 37/5
<br> 37/4
<br> 116
<br> 117
<br> 121
123
<br> 691/1
692/1
<br> 697/4
<br> 698/2
<br> 700/7
<br> 700/11
<br> 709/6
<br> 709/9
<br> 709/12
<br> 709/15
709/16
<br> 709/11
<br> 709/21
<br> 709/20
<br> 709/1
<br> 710/2
<br> 713/3
<br> 713/4
<br> 700/1
<br> 700/5
<br> 700/14
<br> 702/6
<br> 702/4
<br> 702/7709/3
<br> 709/14
<br> 709/17
<br> 709/18
<br> 709/4
<br> 712/5
<br> 712/6
<br> 712/7
<br> 712/9
<br> 713/5
<br> 714/4
714/5
<br> 723/8
<br> 728/2
<br> 730/9
<br> 730/7
<br> 730/15
<br> 730/6
<br> 730/4
<br> 730/5
<br> 730/12
<br> 731
<br> 732/1
<br> 732/11
<br> 732/2
<br> 732/4
<br> 732/6
<br> 733
<br> 734/2
<br> 735/2
<br> 740/2
<br> 740/5
<br> 38/2
38/4
<br> 38/1
38/3
<br> 39/2
<br> 40/2
<br> 40/1
<br> 40/3
<br> 42/3
<br> 42/143/3
<br> 44
<br> 67/1
<br> 68
<br> 69/769/6
<br> 83/1
<br> 95
<br> 96
<br> 97
<br> 98
<br> 100
<br> 104
<br> 112
<br> 711/7
<br> 711/1
<br> 711/3
<br> 712/2
<br> 712/10
712/13
<br> 714/2
<br> 714/6
<br> 42/2
<br> 51
<br> 101
<br> 113
<br> 114
<br> 115
<br> 118
<br> 125
<br> 697/5
<br> 700/6
<br> 711/8
<br> 712/11
<br> 714/7
<br> 715/2
<br> 717/4
<br> 717/5
<br> 717/1
<br> 717/3
...
Libníč Z1_text.pdf
PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD Ing.arch.XXXXXXXX XXX K
Husova X,eské Bud jovice XXX XX,telefon 387 311 238,mobil +420 605 277 998
<br>
<br>
ZM NA.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> Libní
<br>
TEXTOVÁ ÁST
<br> Datum: ervenec 2022 Paré íslo: 1
<br>
<br> ……………….…….<.> ……….<.>.<.>.<.>
Ing.arch.XXXXXXXX XXX K
<br> ZÁZNAM O Ú INNOSTI
Datum nabytí ú innosti:
<br> Po izovatel: Správní orgán,který Zm nu.1 ÚP vydal:
<br> OBECNÍ Ú AD LIBNÍ ZASTUPITELSTVO OBCE LIBNÍ
<br> Ing.arch.JIND IŠKA KUPCOVÁ
Oprávn ná ú ední osoba po izovatele
<br> starosta - XXXX Uhlí
<br> Razítko a podpis: Razítko a podpis:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br>
Obsah
NÁVRH ZM NY.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
OD VODN NÍ ZM NY.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 31
a) postup po ízení a zpracování územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 31
b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.31
c) soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací
<br> vydanou krajem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.32
d) soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování,zejména s požadavky na ochranu
<br> architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastav...
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf
Za jelmskými humny
<br> Na kysele
<br> Na Dobré Vod
<br> Pod humny
<br> U Švece
<br> Libní
<br> Na Haldách
<br> Pod humny
<br> Zadní cech
<br> ední cech
<br> Na h rském
<br> Za libní skými humny
<br> ední tvrt
<br> Za h bitovem
<br> K Úsilnému
<br> Na vým nku
<br> Vedle h bitova
<br> Na cechu
<br> Pod Haldami
<br> Za humny
<br> U k ížku
<br> Libní
<br> k.ú.ADAMOV U.B <.>
<br> k.ú.H RY
<br> 34
<br> 37/3
<br> 37/2
37/6
<br> 37/5
<br> 37/4
<br> 121
123
<br> 691/1
692/1
<br> 697/4
<br> 698/2
<br> 700/7
<br> 700/11
<br> 709/6
<br> 709/9
<br> 709/12
<br> 709/15
709/16
<br> 709/11
<br> 709/21
<br> 709/20
<br> 709/1
<br> 710/2
<br> 713/3
<br> 713/4
<br> 700/1
<br> 700/5
<br> 700/14
<br> 702/6
<br> 702/4
<br> 702/7709/3
<br> 709/14
<br> 709/17
<br> 709/18
<br> 709/4
<br> 712/5
<br> 712/6
<br> 712/7
<br> 712/9
<br> 713/5
<br> 714/4
714/5
<br> 723/8
<br> 728/2
<br> 730/12
<br> 731
<br> 732/1
<br> 735/2
<br> 67/1
<br> 68
<br> 69/769/6
<br> 83/1
<br> 97
<br> 98
<br> 104
<br> 112
<br> 711/7
<br> 711/1
<br> 711/3
<br> 712/2
<br> 712/10
712/13
<br> 714/2
<br> 714/6
<br> 113
<br> 114
<br> 118
<br> 697/5
<br> 700/6
<br> 711/8
<br> 712/11
<br> 714/7
<br> 715/2
<br> 717/4
<br> 717/5
<br> 717/1
<br> 717/3
<br> 717/18
<br> 717/22
<br> 717/26
<br> 717/6
<br> 717/19
<br> 717/23
<br> 717/20
<br> 717/24
<br> 717/28
<br> 717/14
<br> 717/25
<br> 719/1
<br> 723/7
<br> 744/3
<br> 744/14
<br> 744/12 744/10
<br> 744/16
744/23
<br> 744/7
<br> 717/16
<br> 717/33
<br> 717/30
<br> 717/31
<br> 717/34
<br> 723/11
<br> 723/1
<br> 725/9
<br> 725/6
<br> 730/14
<br> 785/3
<br> 787/9
<br> 793/7
<br> 793/8
<br> 793/12
<br> 793/6
<br> 793/13
<br> 793/14
<br> 793/10
<br> 793/11
<br> 794/1
<br> 794/9
<br> 794/2
<br> 794/10
<br> 794/11
<br> 800/4
<br> 802/3
<br> 802/9
<br> 805/1
<br> 807/8
<br> 802/7
<br> 807/2
<br> 807/10
<br> 805/5
<br> 805/7
<br> 805/8
<br> 807/4
<br> 807/7
<br> 808
<br> 787/13
<br> 787/18
<br> 787/6
<br> 787/7
<br> 787/8
<br> 787/11
<br> 787/20
<br> 787/12
<br> 787/17
<br> 787/10
<br> 787/...
Koordinační výkres.pdf
466/9
<br> Za jelmskými humny
<br> Na kysele
<br> Na Dobré Vod
<br> Pod humny
<br> U Švece
<br> Libní
<br> Na Haldách
<br> Pod humny
<br> Zadní cech
<br> ední cech
<br> Na h rském
<br> Na strouze
<br> Za libní skými humny
<br> ední tvrt
<br> U stromu
<br> Zadní tvrt
<br> Za h bitovem
<br> Prost ední tvrt
<br> K Úsilnému
<br> Na vým nku
<br> Vedle h bitova
<br> Na hrani kách
<br> Lou ky
<br> Zadní tvrt
<br> Na cechu
<br> Na studnici
<br> Pod Haldami
<br> Do rybní
<br> Za humny
<br> U k ížku
<br> III
/1
<br> 05
77
<br> JE
LM
<br> O
<br> T2
<br> T1
<br> T3
OV
<br> III
/1
<br> 05
77
<br> H
R
<br> Y
<br> Libní
<br> OV
<br> PP Libní
<br> m
<.> k
<br> <.>
ER
<br> VE
N
<br> Ý
Ú
<br> JE
<br> T4
<br> m
<.> k
<br>.n
a
<br> vj
ez
<br> d I
/3
<br> 4
<br> OV
<br> 34
<br> 37/3
<br> 37/2
37/6
<br> 37/5
<br> 37/4
<br> 121
123
<br> 691/1
692/1
<br> 697/4
<br> 698/2
<br> 700/7
<br> 700/11
<br> 709/6
<br> 709/9
<br> 709/12
<br> 709/15
709/16
<br> 709/11
<br> 709/21
<br> 709/20
<br> 709/1
<br> 710/2
<br> 713/3
<br> 713/4
<br> 700/1
<br> 700/5
<br> 700/14
<br> 702/6
<br> 702/4
<br> 702/7709/3
<br> 709/14
<br> 709/17
<br> 709/18
<br> 709/4
<br> 712/5
<br> 712/6
<br> 712/7
<br> 712/9
<br> 713/5
<br> 714/4
714/5
<br> 723/8
<br> 728/2
<br> 730/12
<br> 731
<br> 732/1
<br> 735/2
<br> 67/1
<br> 68
<br> 69/769/6
<br> 83/1
<br> 97
<br> 98
<br> 104
<br> 112
<br> 711/7
<br> 711/1
<br> 711/3
<br> 712/2
<br> 712/10
712/13
<br> 714/2
<br> 714/6
<br> 113
<br> 114
<br> 118
<br> 697/5
<br> 700/6
<br> 711/8
<br> 712/11
<br> 714/7
<br> 715/2
<br> 717/4
<br> 717/5
<br> 717/1
<br> 717/3
<br> 717/18
<br> 717/22
<br> 717/26
<br> 717/6
<br> 717/19
<br> 717/23
<br> 717/20
<br> 717/24
<br> 717/28
<br> 717/14
<br> 717/25
<br> 719/1
<br> 723/7
<br> 744/3
<br> 744/14
<br> 744/12 744/10
<br> 744/16
744/23
<br> 744/7
<br> 717/16
<br> 717/33
<br> 717/30
<br> 717/31
<br> 717/34
<br> 723/11
<br> 723/1
<br> 725/9
<br> 725/6
<br> 730/14
<br> 785/3
<br> 787/9
<br> 793/7
<br> 793/8
<br> 793/12
<br> 793/6
<br> 793/13
<br> ...
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Pod humny
<br> Libní
<br> Pod humny
<br> Na h rském
<br> Na strouze
<br> Za libní skými humny
<br> ední tvrt
<br> U stromu
<br> Zadní tvrt
<br> Prost ední tvrt
<br> K Úsilnému
<br> Na vým nku
<br> Na hrani kách
<br> Lou ky
<br> Zadní tvrt
<br> Na studnici
<br> Do rybní
<br> Za humny
<br> U k ížku
<br> k.ú.H RY
<br> 121
123
<br> 710/2
<br> 709/17
<br> 712/9
<br> 711/1
<br> 744/7
<br> 1068/3
<br> 710/1
<br> 711/6
<br> 709/8
<br> 710/3
<br> 1
2
<br> 6/2
<br> 8/1
<br> 11/2
<br> 12
<br> 13
<br> 17/2
<br> 21/2
<br> 22
<br> 23/3
<br> 23/1
<br> 26/1
<br> 28/10
<br> 105/21
<br> 105/13
<br> 11/1
<br> 8/2
<br> 20/2
<br> 23/7
<br> 28/8
<br> 105/20
<br> 9 17/1
<br> 10
<br> 19/5
24/2
<br> 14/2
<br> 15/5
15/7
<br> 16/1
<br> 17/6
<br> 17/3
<br> 105/4
<br> 105/9
<br> 182/25
<br> 182/12
<br> 182/5
<br> 182/13
<br> 182/27
<br> 188/11
<br> 188/18
<br> 190/2
<br> 193/2
196/1
<br> 269
<br> 271/5
<br> 280/2
<br> 281282
<br> 287/1
<br> 288
<br> 292
<br> 299
<br> 302/6
<br> 319/54
<br> 319/37
<br> 324/1
<br> 182/54
<br> 182/30
<br> 182/56
<br> 182/2
<br> 182/51
<br> 182/47
<br> 182/4
<br> 182/23
<br> 188/19
<br> 188/8
<br> 289
<br> 275
271/2
<br> 264
<br> 268
<br> 21/1 23/10
<br> 23/12
<br> 24/1
<br> 25/2
<br> 26/2
<br> 28/9
<br> 28/6
<br> 28/5
<br> 29/1
<br> 29/3
<br> 92/2
<br> 92/4
<br> 196/2
<br> 199
<br> 201
<br> 207/3207/2
207/1 208
<br> 210 213/2
213/1
<br> 214
<br> 215/2
<br> 221/3
<br> 222/4
<br> 222/10
<br> 222/13
<br> 222/15
<br> 222/1
<br> 222/3
<br> 222/18
<br> 224
<br> 229
<br> 105/5
<br> 105/6
<br> 105/22
<br> 105/12
105/8
<br> 105/25
<br> 182/28
<br> 188/1
<br> 188/6
<br> 190/3 190/4
<br> 194
<br> 200
<br> 190/1 190/7
<br> 190/5
<br> 198
<br> 202
<br> 205
<br> 192
<br> 195
<br> 204
<br> 273
<br> 209
<br> 222/9
<br> 212
<br> 220
221/1
<br> 222/11
<br> 265
<br> 270
<br> 271/1
<br> 271/3
<br> 271/4271/7
<br> 271/6
<br> 277/3
287/2
<br> 291/2293/3
<br> 301/1
<br> 302/3
<br> 302/7
<br> 302/4
<br> 302/1
<br> 319/48
<br> 319/50
<br> 335/3
<br> 335/52
<br> 468/18
<br> 468/2
<br> 4...
Koncepce dopravní a technické infrastruktury.pdf
Za jelmskými humny
<br> Na kysele
<br> Na Dobré Vod
<br> Pod humny
<br> U Švece
<br> Libní
<br> Na Haldách
<br> Pod humny
<br> Zadní cech
<br> ední cech
<br> Na h rském
<br> Na strouze
<br> Za libní skými humny
<br> ední tvrt
<br> U stromu
<br> Zadní tvrt
<br> Za h bitovem
<br> Prost ední tvrt
<br> K Úsilnému
<br> Na vým nku
<br> Vedle h bitova
<br> Na hrani kách
<br> Lou ky
<br> Zadní tvrt
<br> Na cechu
<br> Na studnici
<br> Pod Haldami
<br> Do rybní
<br> Za humny
<br> U k ížku
<br> Libní
<br> 34
<br> 37/3
<br> 37/2
37/6
<br> 37/5
<br> 37/4
<br> 121
123
<br> 691/1
692/1
<br> 697/4
<br> 698/2
<br> 700/7
<br> 700/11
<br> 709/6
<br> 709/9
<br> 709/12
<br> 709/15
709/16
<br> 709/11
<br> 709/21
<br> 709/20
<br> 709/1
<br> 710/2
<br> 713/3
<br> 713/4
<br> 700/1
<br> 700/5
<br> 700/14
<br> 702/6
<br> 702/4
<br> 702/7709/3
<br> 709/14
<br> 709/17
<br> 709/18
<br> 709/4
<br> 712/5
<br> 712/6
<br> 712/7
<br> 712/9
<br> 713/5
<br> 714/4
714/5
<br> 723/8
<br> 728/2
<br> 730/12
<br> 731
<br> 732/1
<br> 735/2
<br> 67/1
<br> 68
<br> 69/769/6
<br> 83/1
<br> 97
<br> 98
<br> 104
<br> 112
<br> 711/7
<br> 711/1
<br> 711/3
<br> 712/2
<br> 712/10
712/13
<br> 714/2
<br> 714/6
<br> 113
<br> 114
<br> 118
<br> 697/5
<br> 700/6
<br> 711/8
<br> 712/11
<br> 714/7
<br> 715/2
<br> 717/4
<br> 717/5
<br> 717/1
<br> 717/3
<br> 717/18
<br> 717/22
<br> 717/26
<br> 717/6
<br> 717/19
<br> 717/23
<br> 717/20
<br> 717/24
<br> 717/28
<br> 717/14
<br> 717/25
<br> 719/1
<br> 723/7
<br> 744/3
<br> 744/14
<br> 744/12 744/10
<br> 744/16
744/23
<br> 744/7
<br> 717/16
<br> 717/33
<br> 717/30
<br> 717/31
<br> 717/34
<br> 723/11
<br> 723/1
<br> 725/9
<br> 725/6
<br> 730/14
<br> 785/3
<br> 787/9
<br> 793/7
<br> 793/8
<br> 793/12
<br> 793/6
<br> 793/13
<br> 793/14
<br> 793/10
<br> 793/11
<br> 794/1
<br> 794/9
<br> 794/2
<br> 794/10
<br> 794/11
<br> 800/4
<br> 802/3
<br> 802/9
<br> 805/1
<br> 807/8
<br> 802/7
<br> 807/2
<br> 807/10
<br> 805/5
<br> 805/7
<br> 805/8
<br> 807/4
<br> 807/7
<br> 808
<br> 787/13
<br> 78...
Hlavní výkres.pdf
Za jelmskými humny
<br> Na kysele
<br> Na Dobré Vod
<br> Pod humny
<br> U Švece
<br> Libní
<br> Na Haldách
<br> Pod humny
<br> Zadní cech
<br> ední cech
<br> Na h rském
<br> Na strouze
<br> Za libní skými humny
<br> ední tvrt
<br> U stromu
<br> Zadní tvrt
<br> Za h bitovem
<br> Prost ední tvrt
<br> K Úsilnému
<br> Na vým nku
<br> Vedle h bitova
<br> Na hrani kách
<br> Lou ky
<br> Zadní tvrt
<br> Na cechu
<br> Na studnici
<br> Pod Haldami
<br> Do rybní
<br> Za humny
<br> U k ížku
<br> Libní
<br> 34
<br> 37/3
<br> 37/2
37/6
<br> 37/5
<br> 37/4
<br> 121
123
<br> 691/1
692/1
<br> 697/4
<br> 698/2
<br> 700/7
<br> 700/11
<br> 709/6
<br> 709/9
<br> 709/12
<br> 709/15
709/16
<br> 709/11
<br> 709/21
<br> 709/20
<br> 709/1
<br> 710/2
<br> 713/3
<br> 713/4
<br> 700/1
<br> 700/5
<br> 700/14
<br> 702/6
<br> 702/4
<br> 702/7709/3
<br> 709/14
<br> 709/17
<br> 709/18
<br> 709/4
<br> 712/5
<br> 712/6
<br> 712/7
<br> 712/9
<br> 713/5
<br> 714/4
714/5
<br> 723/8
<br> 728/2
<br> 730/12
<br> 731
<br> 732/1
<br> 735/2
<br> 67/1
<br> 68
<br> 69/769/6
<br> 83/1
<br> 97
<br> 98
<br> 104
<br> 112
<br> 711/7
<br> 711/1
<br> 711/3
<br> 712/2
<br> 712/10
712/13
<br> 714/2
<br> 714/6
<br> 113
<br> 114
<br> 118
<br> 697/5
<br> 700/6
<br> 711/8
<br> 712/11
<br> 714/7
<br> 715/2
<br> 717/4
<br> 717/5
<br> 717/1
<br> 717/3
<br> 717/18
<br> 717/22
<br> 717/26
<br> 717/6
<br> 717/19
<br> 717/23
<br> 717/20
<br> 717/24
<br> 717/28
<br> 717/14
<br> 717/25
<br> 719/1
<br> 723/7
<br> 744/3
<br> 744/14
<br> 744/12 744/10
<br> 744/16
744/23
<br> 744/7
<br> 717/16
<br> 717/33
<br> 717/30
<br> 717/31
<br> 717/34
<br> 723/11
<br> 723/1
<br> 725/9
<br> 725/6
<br> 730/14
<br> 785/3
<br> 787/9
<br> 793/7
<br> 793/8
<br> 793/12
<br> 793/6
<br> 793/13
<br> 793/14
<br> 793/10
<br> 793/11
<br> 794/1
<br> 794/9
<br> 794/2
<br> 794/10
<br> 794/11
<br> 800/4
<br> 802/3
<br> 802/9
<br> 805/1
<br> 807/8
<br> 802/7
<br> 807/2
<br> 807/10
<br> 805/5
<br> 805/7
<br> 805/8
<br> 807/4
<br> 807/7
<br> 808
<br> 787/13
<br> 78...
Výkres základního členění území.pdf
Za jelmskými humny
<br> Na kysele
<br> Na Dobré Vod
<br> Pod humny
<br> U Švece
<br> Libní
<br> Na Haldách
<br> Pod humny
<br> Zadní cech
<br> ední cech
<br> Na h rském
<br> Za libní skými humny
<br> ední tvrt
<br> Za h bitovem
<br> K Úsilnému
<br> Na vým nku
<br> Vedle h bitova
<br> Na cechu
<br> Pod Haldami
<br> Za humny
<br> U k ížku
<br> Libní
<br> 34
<br> 37/3
<br> 37/2
37/6
<br> 37/5
<br> 37/4
<br> 121
123
<br> 691/1
692/1
<br> 697/4
<br> 698/2
<br> 700/7
<br> 700/11
<br> 709/6
<br> 709/9
<br> 709/12
<br> 709/15
709/16
<br> 709/11
<br> 709/21
<br> 709/20
<br> 709/1
<br> 710/2
<br> 713/3
<br> 713/4
<br> 700/1
<br> 700/5
<br> 700/14
<br> 702/6
<br> 702/4
<br> 702/7709/3
<br> 709/14
<br> 709/17
<br> 709/18
<br> 709/4
<br> 712/5
<br> 712/6
<br> 712/7
<br> 712/9
<br> 713/5
<br> 714/4
714/5
<br> 723/8
<br> 728/2
<br> 730/12
<br> 731
<br> 732/1
<br> 735/2
<br> 67/1
<br> 68
<br> 69/769/6
<br> 83/1
<br> 97
<br> 98
<br> 104
<br> 112
<br> 711/7
<br> 711/1
<br> 711/3
<br> 712/2
<br> 712/10
712/13
<br> 714/2
<br> 714/6
<br> 113
<br> 114
<br> 118
<br> 697/5
<br> 700/6
<br> 711/8
<br> 712/11
<br> 714/7
<br> 715/2
<br> 717/4
<br> 717/5
<br> 717/1
<br> 717/3
<br> 717/18
<br> 717/22
<br> 717/26
<br> 717/6
<br> 717/19
<br> 717/23
<br> 717/20
<br> 717/24
<br> 717/28
<br> 717/14
<br> 717/25
<br> 719/1
<br> 723/7
<br> 744/3
<br> 744/14
<br> 744/12 744/10
<br> 744/16
744/23
<br> 744/7
<br> 717/16
<br> 717/33
<br> 717/30
<br> 717/31
<br> 717/34
<br> 723/11
<br> 723/1
<br> 725/9
<br> 725/6
<br> 730/14
<br> 785/3
<br> 787/9
<br> 793/7
<br> 793/8
<br> 793/12
<br> 793/6
<br> 793/13
<br> 793/14
<br> 793/10
<br> 793/11
<br> 794/1
<br> 794/9
<br> 794/2
<br> 794/10
<br> 794/11
<br> 800/4
<br> 802/3
<br> 802/9
<br> 805/1
<br> 807/8
<br> 802/7
<br> 807/2
<br> 807/10
<br> 805/5
<br> 805/7
<br> 805/8
<br> 807/4
<br> 807/7
<br> 808
<br> 787/13
<br> 787/18
<br> 787/6
<br> 787/7
<br> 787/8
<br> 787/11
<br> 787/20
<br> 787/12
<br> 787/17
<br> 787/10
<br> 787/22
<br> 787/5
<br> 788/7
<br> 788/9
<b...
Veřejná vyhláška.pdf
OBECNÍ ÚŘAD LIBNÍČ
Libníč čp.85,373 71 Libníč,IČ 00581445
<br> Tel.724 164 288
<br>
<br> Datum vyvěšení: 27.07.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o vydání Změny č.1 územního plánu Libníč
<br> a
doručení Změny č.1 územního plánu Libníč
<br> a Úplného znění územního plánu Libníč po změně č.1
<br>
<br> Obecní úřad Libníč ve smyslu § 5 a 6 odst.(2) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,v platném znění (dále též stavební zákon) vykonávající působnost ve věcech
územního plánování oznamuje,v souladu s ustanovením § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád <,>
v platném znění (dále jen „správní řád“),že usnesením Zastupitelstva obce Libníč č.OU37-10 dne
20.07.2022 byla vydána Změna č.1 územního plánu Libníč podle § 55b (zkrácený postup
pořizování změny územního plánu) formou opatření obecné povahy č.01/2022 a dále oznamuje
doručení Úplného znění územního plánu Libníč po změně č.1 <.>
<br>
Obec Libníč touto veřejnou vyhláškou doručuje dokumentaci Změny č.1 územního plánu Libníč
a Úplného znění územního plánu Libníč po změně č.1 <.>
<br>
Podle § 172 odst.(2) správního řádu dále oznamujeme,že opatření obecné povahy,kterým byla
vydána Změna č.1 územního plánu Libníč a Úplné znění ÚP Libníč po změně č.1,není možné
vzhledem k jejich rozsahu zveřejnit na úřední desce.Z tohoto důvodu je Opatření obecné povahy
a Úplné znění ÚP Libníč po změně č.1 k nahlédnutí od data zveřejnění této vyhlášky na Obecním
úřadu Libníč,tel.724 164 288.Dále je opatření obecné povahy a Úplné znění ÚP Libníč po změně
č.1 vystaveno na web.stránkách obce Libníč https://www.libnic.cz
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 27.07.2022
<br>
<br> Sejmuto: 12.08.2022 podpis

Načteno

edesky.cz/d/5535129

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Stavby   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz