« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Zápis z 19. zasedání ZO ze dne 30.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO_19_30.6.2022.pdf (398.97 kB)
1
<br>
<br> Obec Bílá
<br>
Zápis č.19
ze zasedání zastupitelstva obce Bílá
<br> konaného dne 30.6.2021,od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bílá
<br>
1.Zahájení
Starosta obce Ing.XXXXX XXXXXXX zahájil v XX:XX hodin zasedání,konstatoval <,>
že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích,v platném znění.Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla
na úřední desce Obecního úřadu Bílá zveřejněna po dobu nejméně 7 dní.Starosta obce
konstatoval,že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce je přítomno
6 členů zastupitelstva obce (omluven Ing.Tomáš Večeřa).Zastupitelstvo je usnášení
schopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích).Starosta obce upozornil přítomné,že ze zasedání
je pořizován písemný a audio záznam,písemný záznam se zveřejňuje na webových
stránkách obce a na úřední desce <.>
<br>
Starosta přednesl návrh programu jednání ZO:
<br>
Návrh programu jednání:
1.Zahájení
2.Volba ověřovatelů zápisu,zapisovatele
3.Kontrola usnesení z posledního jednání ZO
4.Zpráva starosty
5.Roční závěrka obce za rok 2021
6.Závěrečný účet obce za rok 2021,Zpráva o výsledku přezkoumání
<br> hospodaření obce za rok 2021
7.Inventarizační zpráva obce za rok 2021
8.Přezkum hospodaření obce za rok 2022
9.Předfinancování projektu „Výměna venkovních hracích prvků dětského
<br> hřiště MŠ Bílá“
10.Zajištění předfinancování a spolufinancování malého projektu Regionu Bílé
<br> Karpaty – výzva č.11
11.Výběr nejvhodnější nabídky – pořízení osobního automobilu pro údržbu
12.Sociální fond - doplnění
13.Dodatek č.1 ke Smlouvě o vydání publikace
14.Žádosti o připojení k vodovodnímu řadu
15.Rozpočtové opatření č.5/2022
16.Určení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026
17.Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru
<br>
<br> 18.Různé
19.Diskuze
<br> 20.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> 1.Zahájení
<br>
Navrhuji doplnit program jednání bodu č.18.Různé o měření rychlosti v obci Bílá
<br>
Návrh usnesení:
Zastup...

Načteno

edesky.cz/d/5533657

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz